SkryBot
przewijanie
przewijanie

Treść licencji w pdf, język polski, japoński i angielski https://skrybot.tv/licencja.pdf

Treść licencji SkryBot rozpoznawanie mowy w html:

Treść licencji SkryBot
Strona 1 z 7
https://SkryBot.pl/sklep

Aktualny licencjodawca: Przepisywanie.pl sp. z.o.o.
ul. Czerniakowska 159
00-453 Warszawa
Kontakt: +48 790 013 206

W przypadku wszelkich wątpliwości odnośnie licencji prosimy kontaktować się pod adresami:
e-mail: poczta@przepisywanie.pl; przepisywanie@gmail.com; skrybot@gmail.com

Szczegółowe Warunki Licencji

PRODUKT – oprogramowanie, dane i inne materiały zawarte w pakiecie SkryBot DoMowy.
LICENCJOBIORCA – osoba fizyczna lub instytucja, która zakupiła klucz do uruchomienia Produktu.
PRODUCENT – Przepisywanie.pl sp. z o.o. ul. Ludna 3a, 03-405 Warszawa

PRODUCENT UDZIELA LICENCJOBIORCY LICENCJI NA UŻYWANIE PRODUKTU JEDYNIE POD WARUNKIEM, ŻE
LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W UMOWIE. INSTALUJĄC LUB UŻYTKUJĄC PRODUKT LICENCJOBIORCA WSKAZUJE SWOJĄ AKCEPTACJĘ UMOWY

 1. ZACHOWANIE WŁASNOŚCI I UDZIELENIE LICENCJI
  Wszelkie prawa nie udzielone wprost w Umowie pozostają prawami Producenta. Produkt jest własnością Producenta oraz podmiotów licencjonujących swoje prawa Producentowi i jako taki pozostaje pod ochroną odpowiednich praw autorskich. Producent i jego licencjodawcy zachowują wyłączne prawa, tytuł i własność do kopii Produktu. Niniejszym Producent udziela Licencjobiorcy imiennej, wyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na używanie Produktu na warunkach niniejszej Umowy. Licencjobiorca zgadza się czynić wszelkie rozsądne starania dla zabezpieczenia Produktu przed nieautoryzowanym użyciem, reprodukcją, dystrybucją i publikacją.
 2. DOZWOLONE UŻYCIA
  a) Licencjobiorca może zainstalować i użytkować Produkt na maksymalnie trzech komputerach w przypadku, gdy są one własnością Licencjobiorcy i są wykorzystywane do jego własnych potrzeb.
  b) Licencja uprawnia na korzystanie z darmowych aktualizacji Produktu przez jeden rok od czasu jego zakupu.
  c) Program za każdym uruchomieniem łączy się z serwerem licencji, wysyłając do niego unikalny „odcisk alfanumeryczny” komputera, wersję programu oraz wpisaną licencję. Program uruchamia się, jeżeli wpisana licencja jest aktualna lub nie została zablokowana ze względu na złamanie jej warunków użycia. Dlatego do uruchomienia Produktu niezbędne jest działające połączenie z internetem.
  c) Licencjobiorca może wykonać dowolną ilość kopii zapasowych Produktu.
 3. UŻYCIA NIEDOZWOLONE
  a) Licencjobiorca nie ma prawa Produktu sprzedać, wypożyczyć, wynająć, sublicencjonować, przekazać, używać na zasadzie dzielenia czasu użytkowania, w całości lub w części, ani umożliwiać dostępu do Produktu osobom nie posiadającym licencji na użytkowanie Produktu.
  b) Licencjobiorca nie ma prawa rozkodowywać, dekompilować, deasemblować oprogramowania zawartego w Produkcie, ani też czynić prób złamania, usunięcia lub ominięcia programowych kodów zabezpieczających Produkt.
  c) Licencjobiorca nie ma prawa usuwać ani zmieniać znaków Producenta ani znaków towarowych na Produkcie.
 4. ZAKOŃCZENIE UMOWY
  a) Licencjobiorca może rozwiązać Umowę w każdej chwili poprzez zwrot, odinstalowanie i zniszczenie wszystkich kopii posiadanego Produktu Producenta.
  b) Producent może rozwiązać Umowę z powodu istotnego naruszenia Umowy przez Licencjobiorcę.
 5. GWARANCJA
  a) Producent dokonał wszelkich starań, aby produkt wraz z komponentami był wolny od defektów wykonawczych podczas normalnego użytkowania Produktu.
  b) Oprogramowanie jest dostarczane „tak jak jest”. Na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji odpowiedzialność Producenta ogranicza się do wymiany Instalatora Produktu.
 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  a) Producent nie gwarantuje zgodności Produktu z potrzebami lub oczekiwaniami Licencjobiorcy, użytkowania Produktu bez zakłóceń, ani też, że nieprawidłowości będą lub mogą być usunięte.
  b) Dla wygody Licencjobiorcy w Produkcie zawarte zostały liczne technologie programistyczne, takie jak na przykład: przetwarzanie mowy na tekst. Technologie te dostarczone są na zasadzie „TAKI JAKI JEST„, bez żadnych gwarancji jakiejkolwiek natury.
  c) Producent i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek faktycznych lub domniemanych defektów tych technologii lub ich zastosowania w Produkcie. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym WYŁĄCZONA. Za wyjątkiem wyżej
  wymienionych ograniczonych gwarancji, Produkt dostarczony jest na zasadzie „TAKI JAKI JEST„, bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, z ograniczeniem do domniemanych gwarancji przydatności do konkretnych celów.
 7. WYŁĄCZNE ODSZKODOWANIE I OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Treść licencji SkryBot
  Strona 2 z 7
  https://SkryBot.pl/sklep

  a) Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio, przypadkowo lub w następstwie użytkowania Produktu przez Licencjobiorcę, nawet jeśli Producent zostanie poinformowany, że istnieje możliwość powstania takich szkód.

 8. ZRZECZENIE SIĘ
  a) Żadne opóźnienie ani niepowodzenie ze strony Producenta w dochodzeniu swoich praw lub odszkodowań wynikających z Umowy nie może być uznane za zrzeczenie się przyszłych lub innych prób dochodzenia takich praw lub odszkodowań przez Producenta.
 9. HIERARCHIA WAŻNOŚCI
  a) Warunki zawarte w niniejszej Umowie będą traktowane jako ważniejsze niż ewentualne kolidujące z nimi warunki zawarte w dokumentach zamówienia, zakupu lub innych porozumieniach o ile strony nie ustalą inaczej.
 10. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWNA
  a) Wszelkie spory dotyczące praw i obowiązków związanych z niniejszą Umową będą rozstrzygane zgodnie z prawem handlowym kraju, w którym zawarto umowę za wyjątkiem praw autorskich, patentowych oraz ochrony znaków towarowych. Te zaś będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim oraz odpowiednimi traktatami i konwencjami międzynarodowymi.
 11. PRAWA AUTORSKIE DANYCH AUDIO, WIDEO I TEKSTOWYCH
  a) Wysyłając dane do personalizacji licencjobiorca potwierdza pełne prawa do przesyłanych danych.
  b) Licencjobiorca zezwala licencjodawcy na przechowywanie danych (audio, wideo tekst) oraz ich automatyczne przetwarzanie.
  c) Licencjobiorca zezwala na przeprowadzanie badań w zakresie automatycznego rozpoznawania i dekodowania mowy oraz na publikacje naukowe powstałe na podstawie otrzymanych danych. Celem takich badań będzie poprawianie świadczonych usług dla
  obecnych i przyszłych użytkowników systemu SkryBot poprzez tworzenie szybszych i dokładniejszych modeli akustycznych oraz językowych. Dane te nie będą podlegały odsprzedaży i przekazaniu innym instytucjom lub osobom trzecim.
 12. CAŁOŚĆ UMOWY
  a) Strony zgadzają się, że niniejsza Umowa stanowi wyłączne i kompletne porozumienie pomiędzy stronami w sprawie, której dotyczy, zastępuje wszelkie poprzedzające ją umowy, uzgodnienia i porozumienia pomiędzy Producentem i Licencjobiorcą oraz, że jest ważna, skuteczna i wiążąca obie strony Umowy.

Pozostałe biblioteki użyte w oprogramowaniu SkryBot rozpoznawanie mowy:

W oprogramowaniu SkryBot Do Mowy wykorzystano elementy oprogramowania Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Engine Julius, dlatego cytujemy warunki licencji Julius z którą użytkownik musi się zgodzić, aby używać oprogramowanie SkryBot Do Mowy. Oprócz tego wykorzystano biblioteki BouncyCastle, #ZipLib, Nlog, MVVM Light, SharpGL, Naudio, MahApps.Metro, których licencje są podane poniżej.
Julius decoder (https://github.com/julius-speech/julius)
大語彙連続音声認識エンジン Julius
利用許諾書
Copyright (c) 1991-2007 京都大学 河原研究室
Copyright (c) 1997-2000 情報処理振興事業協会(IPA)
Copyright (c) 2000-2005 奈良先端科学技術大学院大学 鹿野研究室
Copyright (c) 2005-2007 名古屋工業大学 Julius開発チーム
—————————————————————————-
「大語彙連続音声認識エンジン Julius」(Julianを含む)は、京都大学 河原
研究室、奈良先端科学技術大学院大学 鹿野研究室、及び名古屋工業大学
Julius開発チームで開発されています。1997年度から3年間、情報処理振興事
業協会(IPA)が実施した「独創的情報技術育成事業」の援助を受けました。
京都大学 河原研究室、IPA、奈良先端科学技術大学院大学 鹿野研究室、及び
名古屋工業大学 Julius開発チーム(以下あわせて「著作権者」と言う)は、
著作者であり著作権を留保していますが、本利用条件の全てを受諾し遵守する
限り、ソースコードを含む本プログラム及びドキュメンテーション(以下あわ
せて「本ソフトウェア」と言う)を無償であなたに提供します。あなたが本ソ
フトウェアを利用したときは、本利用条件の全てを受諾したものと看做されま
す。

Treść licencji SkryBot
Strona 3 z 7
https://SkryBot.pl/sklep

【利用条件】

 

 1. あなたは、本利用条件の全てを受諾し遵守する限り、本ソフトウェアの全
  部又は一部について使用、複製、翻案、変更、組込み、結合することおよびそ
  れらの複製物、翻案物、変更物等を配布、送信することができます。ただし、
  あなたを含め本ソフトウェアの利用者は、本ソフトウェアの全部又はその一部
  を変更してその複製物を配布、送信などして第三者に提供するときは第2項の
  表示記載に加え本ソフトウェアを変更した旨、変更者及びその変更日を明確に
  表示するものとします。
 2. あなたは、使用、複製、翻案、変更、組込み、結合その他本ソフトウェア
  の利用態様の如何にかかわらず、その複製物、翻案物、変更物等の全部又は一
  部を第三者に提供するときは、本ソフトウェアに下記の著作権表示及び公開の
  趣旨を含む本利用条件の全て(この文書ファイル)をいささかも変更すること
  なくそのまま表示し添付しなければなりません。

  Copyright (c) 1991-2007 京都大学 河原研究室
  Copyright (c) 1997-2000 情報処理振興事業協会(IPA)
  Copyright (c) 2000-2005 奈良先端科学技術大学院大学 鹿野研究室
  Copyright (c) 2005-2007 名古屋工業大学 Julius開発チーム
 3. 本ソフトウェアを利用して得られた知見に関して発表を行なう際には、
  「大語彙連続音声認識エンジン Julius」を利用したことを明記して下さい。
 4. 本ソフトウェアは、研究開発の試作物としてあるがままの状態で無償公開
  提供するものであり、本ソフトウェアに関し、明示、黙示を問わず、いかなる
  国における利用であるかを問わず、また法令により生じるものであるか否かを
  問わず、一切の保証を行いません。ここで言う保証には、本ソフトウェアの品
  質、性能、商品性、特定目的適合性、欠陥のないことおよび他の第三者の有す
  る著作権、特許権、商標権等の無体財産権や営業秘密その他の権利利益を侵害
  しないことの保証を含みますが、それに限定されるものではありません。あな
  たを含め本ソフトウェアの利用者は、本ソフトウェアが無保証であることを承
  諾し、本ソフトウェアが無保証であることのリスクを利用者自身で負うものと
  します。裁判所の判決その他何らかの理由によりあなたに課せられた義務と本
  利用条件が相容れないときは、本ソフトウェアを利用してはなりません。本ソ
  フトウェアの利用又は利用できないことに関してあなた及び第三者に生じる通
  常損害、特別損害、直接的、間接的、付随的、派生的な損害(逸失利益を含む)
  一切につき、それが契約、不法行為責任、瑕疵担保責任、製造物責任等いかな
  る国のいかなる法律原因によるかを問わず、賠償しません。
 5. 本ソフトウェアの利用に関しては、日本国の法律を準拠法とし、京都地方
  裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
 6. 本ソフトウェアのメンテナンスやサポート、上記条件以外の利用等に関し
  ては、名古屋工業大学 Julius開発チーム、または京都大学 河原研究室に照会
  下さい。

*** This is English translation of the Japanese original for reference ***

Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Engine Julius

Copyright (c) 1997-2000 Information-technology Promotion Agency, Japan
Copyright (c) 1991-2007 Kawahara Lab., Kyoto University
Copyright (c) 2000-2005 Shikano Lab., Nara Institute of Science and Technology
Copyright (c) 2005-2007 Julius project team, Nagoya Institute of Technology
„Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Engine Julius”, including Julian, is being developed at Kawahara Lab., Kyoto University, Shikano Lab., Nara Institute of Science and Technology, and Julius project team, Nagoya Institute of Technology (collectively referred to herein as the „Licensers”). Julius was funded by the Advanced Information Technology Program Project of
Information-technology Promotion Agency (IPA), Japan for three years since 1997.

Treść licencji SkryBot
Strona 4 z 7
https://SkryBot.pl/sklep

The Licensers reserve the copyright thereto. However, as long as you accept and remain in strict compliance with the terms and conditions of the license set forth herein, you are hereby granted a royalty-free license to use „Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Engine Julius” including the source code thereof and the documentation thereto (collectively referred to herein as the „Software”). Use by you of the Software shall constitute acceptance by you of all terms and conditions of the license set forth herein.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENSE

 1. So long as you accept and strictly comply with the terms and conditions of the license set forth herein, the Licensers will not enforce the copyright or moral rights in respect of the Software, in connection with the use, copying, duplication, adaptation, modification, preparation of a derivative work, aggregation with another program, or insertion into another program of the Software or the distribution or transmission of the Software. However, in the event you or any other user of the Software revises all or any portion of the Software, and such revision is distributed, then, in addition to the notice required to be affixed pursuant to paragraph 2 below, a notice shall be affixed indicating that the Software has been revised, and indicating the date of such revision and the name of the person or entity that made the revision.
 2. In the event you provide to any third party all or any portion of the Software, whether for copying, duplication, adaptation, modification, preparation of a derivative work, aggregation with another program, insertion into another program, or other use, you shall affix the following copyright notice and all terms and conditions of this license (both the Japanese original and English translation) as set forth herein, without any revision or change whatsoever.
  Form of copyright notice:
  Copyright (c) 1997-2000 Information-technology Promotion Agency, Japan
  Copyright (c) 1991-2007 Kawahara Lab., Kyoto University
  Copyright (c) 2000-2005 Shikano Lab., Nara Institute of Science and Technology
  Copyright (c) 2005-2007 Julius project team, Nagoya Institute of Technology
 3. When you publish or present any results by using the Software, you must explicitly mention your use of „Large Vocabulary Continuous Speech Recognition Engine Julius”.
 4. The Licensee are licensing the Software, which is the trial product of research and project, on an „as is” and royalty-free basis, and makes no warranty or guaranty whatsoever with respect to the Software, whether express or implied, irrespective of the nation where used, and whether or not arising out of statute or otherwise, including but not limited to any warranty or guaranty with respect to quality, performance, merchantability, fitness for a particular purpose, absence of defects, or absence of infringement of copyright, patent rights, trademark rights or other intellectual property rights, trade secrets or proprietary rights of any third party. You and every other user of the Software hereby acknowledge that the Software is licensed without any warranty or guaranty, and assume all risks arising out of the absence of any warranty or guaranty. In the event the terms and conditions of this license are inconsistent with the obligations imposed upon you by judgment of a court or for any other reason, you may not use the Software.
  The Licensers shall not have any liability to you or to any third party for damages or liabilities of any nature whatsoever arising out of your use of or inability to use the Software, whether of an ordinary, special, direct, indirect, consequential or incidental nature (including without limitation lost profits) or otherwise, and whether arising out of contract, negligence, tortuous conduct, product liability or any other legal theory or reason whatsoever of any nation or jurisdiction.
 5. This license of use of the Software shall be governed by the laws of Japan, and the Kyoto District Court shall have exclusive
  primary jurisdiction with respect to all disputes arising with respect thereto.

Inquiries for support or maintenance of the Software, or inquiries concerning this license of use besides the conditions above, may be sent to Julius project team, Nagoya Institute of Technology, or Kawahara Lab., Kyoto University.
Copyright (c) 2000 – 2010 The Legion Of The Bouncy Castle (http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicensee, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
#ZipLib License (http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SharpZipLib)
The software is released under the GPL with an exception which allows linking with non GPL programs. The exception to the GPL is
as follows:

Treść licencji SkryBot
Strona 5 z 7
https://SkryBot.pl/sklep

Linking this library statically or dynamically with other modules is making a combined work based on this library. Thus, the terms and conditions of the GNU General Public License cover the whole combination. As a special exception, the copyright holders of this library give you permission to link this library with independent modules to produce an executable, regardless of the license terms of these independent modules, and to copy and distribute the resulting executable under terms of your choice, provided that you also meet, for each linked independent module, the terms and conditions of the license of that module. An independent module is a module which is not derived from or based on this library. If you modify this library, you may extend this exception to your version of the library, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.
SharpGL License (https://github.com/dwmkerr/sharpgl/blob/master/LICENSE)
The MIT License (MIT)
Copyright © 2014 Dave Kerr
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit person to whom Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED ‘AS IS’, WITHOUT WARRANT OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHERE IN A AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
NAudio License (https://github.com/dwmkerr/sharpgl/blob/master/LICENSE)
Microsoft Public License (Ms-PL)
This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you accept this license. If you do not accept the
license, do not use the software

 1. Definitions
  The terms „reproduce,” „reproduction,” „derivative works,” and „distribution” have the same meaning here as under U.S. copyright law.
  A „contribution” is the original software, or any additions or changes to the software.
  A „contributor” is any person that distributes its contribution under this license.
  „Licensed patents” are a contributor’s patent claims that read directly on its contribution.
 2. Grant of Rights
  (A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare derivative works of its contribution, and distribute its contribution or any derivative works that you create.
  (B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for sale, import, and/or otherwise dispose of its contribution in the software or derivative works of the contribution in the software.
 3. Conditions and Limitations

  Treść licencji SkryBot
  Strona 6 z 7
  https://SkryBot.pl/sklep

  (A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors’ name, logo, or trademarks.
  (B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are infringed by the software, your patent license
  from such contributor to the software ends automatically.
  (C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, trademark, and attribution notices that are present in the software.
  (D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only under this license by including a complete copy of this license with your distribution. If you distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may only
  do so under a license that complies with this license.
  (E) The software is licensed „as-is.” You bear the risk of using it. The contributors give no express warranties, guarantees or conditions. You may have additional consumer rights under your local laws which this license cannot change. To the extent permitted under your local laws, the contributors exclude the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.NLog License (https://github.com/NLog/NLog)
  The MIT License (MIT)
  Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski <jaak@jkowalski.net>
  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  * Neither the name of Jaroslaw Kowalski nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS „AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  MVVM Light License (http://www.galasoft.ch/mvvm)
  The MIT License (MIT)
  Copyright (c) 2009 – 2014 Laurent BugnionPermission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

  Treść licencji SkryBot
  Strona 7 z 7
  https://SkryBot.pl/sklep

  NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  MahApps.Metro License (http://mahapps.com/)
  Copyright (c) 2012 Tim Heuer
  Microsoft Public License (MS-PL)
  [OSI Approved License]
  This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you accept this license. If you do not accept the
  license, do not use the software.

Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.