Skrybot transkrypcje nagrań

Promowane transkrypcje

TRANSKRYPCJA VIDEO

gmina-hyzne-li-sesja-rady-gminy-hyzne

Gmina Hyżne

LI Sesja Rady Gminy Hyżne

Opis wygenerowany przez Skrybot

Dla tego filmu nie została wybrana usługa automatycznego generowania opisu. Wciąż można to zrobić wybierając odpowiednie opcje sekcji Premium.

Transkrypcja wygenerowana przez Skrybot

Zdjęcia, napisy, audiodeskrypcja Amara. org Zdjęcia, napisy, audiodeskrypcja Amara. org Zdjęcia, napisy, audiodeskrypcja Amara. org Zdjęcia, napisy, audiodeskrypcja Amara. org Zdjęcia, napisy, audiodeskrypcja Amara. org Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście. Otwieram 51. sesję Rady Gminy Hyżne. Sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy Hyżne na podstawie paragrafu 24 uchwały numer 46 przez 319 przez 18 Rady Gminy Hyżne z 18. 10. 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Hyżne. Bardzo proszę o postanie.

Boże, Rządco i Panie Narodów z ręki karności Twojej raz nas nie wypuszczać a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej Naszej, Błogosław Ojczyźnie Naszej my Tobie zawsze wierna Chwałę przynosiła i miło w Temu a Syny z Temu Głokła w szczęśliwości przedmogący wieczny Boże pójdź nam szeroką i głęboką miłość u braciom i na mikszej markce Ojczyźnie Naszej byśmy jej ludowi Temu swoich korzystów zapomniawszy mogli służyć już Ciebie wleśli Ducha Świętego na sługi Twoje żonny kraju naszego sprawujące by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i prawdziwie zdołali kierować Dzięki Pana naszego Na podstawie listu obecności stwierdzam, że w sesji bierze udział 15 roradnych sesja jest prawo mocno do podejmowania uchwał Program sesji przedstawia się następującą Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub innej ewidencji zabytków sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zmian w uchwale budżetowej gminy HYŻNE na rok 2023 i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy HYŻNE na lata 2023-2035 Czy są uwagi do przedstawionego programu sesji? Bardzo proszę Pan Wójt Dziękuję Panie Przewodniczący Wysoka Rado, Szanowni Państwo Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonywania wkładu do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w HYŻNE.

Dziękuję Dziękuję. Czy są uwagi bądź pytania do wniosku Pana Wójta? Nie widzę.

Przystępujemy do głosowania Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego zwolnienia z obowiązku dokonania wplaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakład Usług Komunalnych w HYŻNE? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek został przyjęty Punktet będzie rozpatrywany jako pierwszy Podjęcie ufali sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wplaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych w HYŻNE Bardzo proszę Pana Marcina Warchowa, dyrektora Zakładu Komunalnego w HYŻNE o omówienie uchwały i przedstawienie uzasadnienia Dzień dobry Państwu Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych Rada Gminny HYŻNE ustala, co następuje Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Zakład Usług Komunalnych w HYŻNE Z wpłaty do budżetu gminy HYŻNE nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu spraw uzdawczego za 2022 rok Nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego postanawia się przeznaczyć na cele statutowe zakładu Wykonanie uchwały powierza się mójtowi gminy HYŻNE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Na podstawie artykułu 15 ust.

7 ust. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący może podjąć uchwałę o zwolnienie Wpłat nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy do budżetu jednostki samorządu terytorylnego Stan środków obrotowych zakładu, te środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankownym, należności netto pozostałe środki obrotowe to jest materiały i towary na stanie magazynowym zakładu pomniejszone o wartości zobowiązań zakładu Nadwyżka środków obrotowych powstała w wyniku różnicy między planowanym stanem środków obrotowych w roku 2021 r. Zwolnienie zakładu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2022 r.

pozwoli na pokrycie bieżących wydatków w zakresie realizacji zadań statutowych i zapewni utrzymanie płynności finansowej z zakładu w bieżącym roku budżetowym Teraz kilka słów dodatkowych, bo pewnie Państwo byście chcieli wiedzieć o jakiej kwocie rozmawiamy Dokładna kwota jest ciężka do określenia bo ta kwota się co chwilę zmienia w związku z kolejnymi korektami, kolejnymi należnościami które uda nam się ściągnąć Niemniej jednak szacowana to jest kwota 117 tys. zł Czy to dużo czy to mało Powiem Państwu tak Poprzedni rok był ciężki dla zakładu bo w związku z niezatwierdzeniem taryfy na wodę i ścieki i przez wody polskie skończył się dla zakładu stratą na wodzie i ściekach w wysokości 270 tys.

zł I w kolejnym roku do września również jedziemy na ciągłej stracie jeżeli chodzi o wodę i ścieki Dlatego te środki z nadwyżki budżetowej przeznaczymy na przetrwanie do września i do wejścia w życie nowej taryfy Dziękuję Czy są jakieś pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Do samego projektu uchwały to pytań nie mam ale do tej podwyżki która już została zasygnalizowana Nie Panie Rektorze, tytułem uwagi wiadomo że ta podwyżka nastąpił rozmawialiśmy już o tym chyba przy okazji uchwały budżetowej i uchwalania uchwały o dopłacie Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki o środków obrotowych z nadwyżki i z podjęciem uchwały nadwyżki o środków obrotowych za 2022 rok Zakładu Usług Komunalnych w Hryżnem została podjęta Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków.

Bardzo proszę Pana Dionizego, BD sekretarza gminy o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwólcie Państwo, że nie będę czytał zasadnienia, bo to jest napisane dosyć suchym prawiczym językiem, natomiast opowiem może troszeczkę o kontekście powstania tej uchwały i o tym co ona zawiera. Wszelkie pytania, bieżącego roku trwa nabór do rządowego programu odbudowy zabytków. Jest to program, który co do zasady przewiduje wsparcie dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy, a także do zabytków, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a znajdują się w tak zwanej gminnej ewidencji zabytków i są tam wpisane.

W tej chwili w gminnej ewidencji zabytków mamy 71 pozycji, z czego wpisanych do rejestru jest 12, więc 59 nie jest objętych wpisem do rejestru, a mimo tego może być teoretycznie dofinansowane w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Dofinansowanie to jest przyznawane w trzech wysokościach, do 150 tysięcy złotych, do 500 tysięcy złotych i do 3,5 miliona złotych i dofinansowanie wynosi 98% wartości inwestycji, więc jest no znaczące. Teoretycznie gmina, może złożyć 10 takich wniosków o dofinansowanie, w czym teoretycznie w programie nie ma rozdziału na kwoty, więc można sobie wyobrazić sytuację, że któraś gmina złoży takich wniosków 10 po 3,5 miliona, oczywiście to jest fikcja, ale w rzeczywistości będą to dużo mniejsze pieniądze.

Na co te pieniądze można dostać? Te pieniądze można dostać tak naprawdę na tak zwane nakłady konieczne, które są opisane w ustawie o ochronie zabytków, a te nakłady konieczne to w dużym skrócie są trzy grupy wydatków, prace nad dokumentacją konserwatorską i budowlaną, właściwe prace budowlane, już w taki sensu strikto konserwatorskie, restauratorskie i doposażenie zabytków w nowoczesną instalację antywoamaniową bądź odgromową. To są trzy takie rodzaje, trzy grupy prac, na które można to dofinansowanie dostać. Oczywiście najszersza jest ta grupa budowlana, ona generalnie obejmuje wszelkie prace, które wpisują się w zabezpieczenie i zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji danego obiektu. W tym samym razie, w tym samym razie, nie ma w tym stacji danego obiektu. I cóż, co istotne z punktu widzenia tej uchwały, program przewiduje tak naprawdę dwa moduły.

Jeden moduł to jest moduł, w którym wniosek składa gmina na zabytki w cudzysłowie swoje, czyli te, których jest właścicielem. I tutaj nie potrzeba uchwały w żaden sposób, dlatego że to po prostu gmina robi w oparciu o zasady opisane w rządowym programie. Natomiast drugi moduł to jest moduł, w którym gmina składa wniosek do BGK-u w imieniu właściciela zabytku, więc osoby prywatnej, bądź osoby prawnej, bądź kościelnej osoby prawnej, która posiada tytuł własności do danego zabytku, wpisanego, powtarzam, w gminnej ewidencji zabytków. I to właśnie dla tego modułu dotacyjnego, tego modułu drugiego, w którym gmina występuje w czyimś imieniu o takie prace, potrzebna jest ta uchwała, na którą dzisiaj pracujemy. Ona jest dosyć szeroka, jak zdążyli się Państwo z nią zapoznać.

Nie będę tutaj szczegółowo omawiał trybu i zasad udzielania dotacji w ramach tego programu. Jest to w dużym skrócie dostosowanie naszego prawa miejscowego do wymogów programowych rządowego programu odbudowy zabytków i jest to po prostu wyznaczenie pewnej ścieżki, która musi być zgodna z tym, co rządowy program odbudowy zabytków reguluje. Co jeszcze? No jeżeli chodzi o ten tryb, to tak jak mówię, macie Państwo go szczegółowo opisany. Ja tylko powiem, że on, że uchwała uzależnia tą, to otrzymanie tej dotacji od takich dwóch najważniejszych i istotnych etapów.

Pierwszy to jest etap wnioskowania do gminy o, jak gdyby w naborze o to, by móc się znaleźć w puli tych wniosków, które później gmina zawnioskuje do BGK-u, a drugi etap i taki kamień milowy to jest przede wszystkim uzyskanie promesy wstępnej na dany projekt. Chodzi o to, żeby te zapisy, zapisy uchwały, które tutaj są, które określają kryteria, określają tryb, określają punktacje za stopień przygotowania danego zabytku, czy danej inwestycji do realizacji, żeby były transparentne, na to też nam tutaj organy nadzoru zwracały uwagę, więc w dużym skrócie wnioskowanie i otrzymanie dotacji, wnioskowanie w ramach tej, tej uchwały nie jest oczywiście równoznaczne z otrzymaniem dotacji. Ten proces będzie trwał pewnie kilka miesięcy, może się różnie skończyć.

Nie każdy, kto złoży wniosek do gminy musi się czuć od razu beneficjentem dotacji BGK-u, bo to od BGK-u zależy, czy dana, czy dana inwestycja będzie realizowana. No i to w dużym skrócie szanowni Państwo tyle. Na koniec jeszcze powiem, że ta uchwała w zakresie pomocy de minimis i udzielania pomocy de minimis była konsultowana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także z Ministerstwem Rolnictwa w zakresie pomocy de minimis udzielanej w rolnictwie. Ma skrócone wakacje o legis do jednego dnia, dlatego że czas goni, a ustawa o aktach normatywnych i o publikacjach normatywnych pozwala nam i to też, żeśmy skonsultowali z nadzorem skróceniem tego terminu, jeżeli jest on na korzyść mieszkańców i potencjalnych beneficjentów.

No i cóż, jeżeli by były jakieś pytania, to służę odpowiedziom, a w tym momencie dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w tej sprawie bądź uwagi do projektu uchwały? Zgłoszę niewidzę. Ja mam jedno pytanie, jedną uwagę. Pytanie to Pan Wójc wspomniał na poprzedniej sesji o tym, że zostały zawiadomione parafie, że taki nabór będzie. Chciałem zapytać, czy zostali zawiadomieni w jakiś sposób wszyscy właściciele, czy tam użytkownicy obiektów, czy nieruchomości, czy ruchomości, które są wpisane do ewidencji gminnej. A jeżeli nie, to czy przewidziana jest jakaś forma podania do publicznej wiadomości, tak żeby było jasnym, bo chciałem tu podkreślić, że to nie tylko parafie i gmina, tylko również osoby prywatne mogą się zwrócić o taką pomoc. To jest pytanie.

Natomiast uwaga moja dotyczy to nie samego projektu uchwały, tylko zmienności nadzoru prawnego. Bo jak podejmowaliśmy uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych, to wtedy, jak był w uchwale wniosek i sposób rozliczenia, to już organ stanowiący wkracza w kompetencje organu wykonawczego. A teraz, jak są zabytki, to nagle się okazuje, że już to nie przeszkadza i tak może być. To by się ten nadzór prawny mógł zdecydować. Albo tak, albo siak, bo rozumiem, że to było konsultowane jakoś tam w tanzorze i z racji tych terminów to nie sądzę, żeby to było tak na żywie opuszczone. Dziękuję. Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Odpowiadając na Pana pytanie, zawiadomione zostały faktycznie tylko i wyłącznie parafie jakieś 3 tygodnie temu o tym, że przewidujemy taki nabór. Natomiast ta informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu jutrzejszym poprzez ogłoszenie naboru. Będzie ona zwyczajowo ogłoszona, tak jak jest w minie przyjęta i doczem, miejmy nadzieję, do wszystkich potencjalnych beneficjentów tego programu. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytków wpisanym do rejestru zabytków, do gminy ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Hyszny na 2023 rok. Bardzo proszę Panią Monika Szymit-Skarbnik, gminy Hyszny, o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo radni, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 10 848,79 groszy. Są to tylko i wyłącznie dochody bieżące. Tutaj wprowadzony zostaje plan w kwocie 2 781,79 groszy. Są to środki z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska gospodarki wodnej na realizację czystego powietrza. Po prostu jest to plan, który w tamtym roku nie został zrealizowany i nam został, a że mamy umowę dwuletnią, w związku z czym w tym roku również te środki będziemy musieli wydawnikować i zrealizować.

Wpływy z rozliczeń zwrotu z lat ubiegłych, czyli zwrot nienależnie opłacony skład EXUS z lat ubiegły w kwocie 8 067 oraz zmniejszamy dochody budżetu o kwotę 36 497, jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Zresztą jak Państwo zauważyliście to przeważnie co roku na przełomie marca przychodzi taka właśnie informacja, czyli aktualizacja metryczki subwencji oświatowej. Ta subwencja jest tam albo zwiększana, albo zmniejszana i to w zależności od ilości uczniów. W tym roku jak mam informację od Pani Księgowej było nam 36 uczniów, dlatego ta subwencja jest po prostu zmniejszona. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 335 44, z czego wydatki bieżące to kwota 13 335 44 grosze.

I tutaj wprowadzamy wydatki na wynagrodzenia osobowe, także zakupy pomocy dydaktycznych, również które znalazły się w wolnych środkach. Jest to kwota 765 złotych 85 groszy i ta kwota tutaj idzie częściowo na wynagrodzenia, a częściowo na zakupy pomocy dydaktycznych, a także wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika dotyczące czystego powietrza oraz wydatki majątkowej. Tutaj drodzy Państwo wprowadzamy kwotę 61 tysięcy złotych. Jest to kwota, która jest wprowadzona z wolnych środków roku ubiegłego. Tutaj są to wydatki na realizację zadań, których no niestety nie udało nam się zrealizować w roku 2022. Tutaj są trzy zadania, które mieliśmy zrealizować z Funduszy Sąweckich, a także dwa zadania, które realizowaliśmy z własnych środków. Wszystkie dotyczą tego samego oświetlenia ulicznego.

Pierwsze zadanie jest to budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminy wewnętrznej w Koryciska na terenie miejscowości Chyśna. Dokumentacja projektowa, kwota 15 tysięcy złotych. Następne zadanie budowa, przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminy wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Niewarowa na terenie miejscowości Chyżna. Również dokumentacja projektowa 12 tysięcy złotych. Następne zadanie budowa oświetlenia przy drodze gminy na wyrąb Żabnik w Sołestię Wulka Chyżneńska, kwota 9 tysięcy złotych. Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski, Grzegorzówka, Sołestię Wulka Chyżneńska, kwota 13 tysięcy złotych oraz ostatnie zadanie budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej na klik Leżajsk, Łańcuch, Dylągłupka, Szklary, w Sołestwie Wulka Chyżneńska, kwota 12 tysięcy złotych.

I następnie zmniejszamy wydatki na ten rok o kwotę 38 197 i są to wydatki bieżące na tą kwotę. I teraz jeszcze Państwu omówię, zwiększamy tak. Deficet o kwotę 786 65. Drodzy Państwo, są to uwolnione środki, jak już wcześniej wspomniałam, 61 tysięcy na te zadania majątkowe, które wcześniej przytoczyłam, a także kwota 786 65. To po prostu środki z projektu Magic English, które w tamtym roku wydawaliśmy i również te środki nam zostały w wolnych środkach, bo nie udało nam się wszystkich po prostu wydatkować. O tą samą kwotę zwiększamy również przychody, czyli o kwotę 61 786 65. Natomiast teraz w imieniu Pana Wójta chciałam jeszcze zgłosić autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały i mianowicie tutaj będą tylko dwie zmiany.

Będą to zmiany takie mało znaczące. Jeśli chodzi o dochody, tutaj nie zmieniamy nic. Jeśli chodzi o wydatki, to w rozdziale 700 705 400 ściągamy 10 tysięcy złotych i dajemy tutaj na tą samą klasyfikację 700 705 65, 60 50 plus 10 tysięcy złotych. Jest to drodzy Państwo osłowisko. Dlaczego tak robimy? Robimy tak dlatego, iż to zadanie zaplanowane jest w przedsięwzięciach na rok 2024. Natomiast dostaliśmy taką informację tutaj od wojewody. Oczywiście nie jest to jeszcze pewna informacja, że być może dostaniemy w tym roku dofinansowanie do tego zadania. Dlatego już tutaj sobie go wprowadzam, żeby po prostu potem było łatwiej to zadanie realizować. Natomiast na razie czekamy na decyzję. Decyzję z klasyfikacją oczywiście budżetową.

Następną zmianą jest klasyfikacja 801 04. Ściągamy z paragrafu 44 30 15 tysięcy złotych i dajemy na paragraf 65, mianowicie budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota 15 tysięcy złotych. Tutaj drodzy Państwo jest to zadanie, które będzie realizowane w roku następnym. Natomiast w tym roku będą poniesione takie drobne wydatki, mianowicie zakup tablic, tablic po prostu na terenie budowy. Natomiast reszta zadania, tak jak było w przedsięwzięciach, została zaplanowana na rok następny, które zaraz zresztą Państwu omówię przy okazji wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania, bądź uwagi? Ja chciałem zapytać, nie wiem czy Pani Skarbiek będzie w stanie odpowiedzieć, nie ma nikogo z GZAS-u, ale chciałem zapytać o ten Armageddon, który spowodował, że ubyło nam 30-ro, 6-ro dzieci.

No bo rozumiem, że te informacje, nie wiem czy są automatycznie pobielane przez Ministerstwo Finansu w momencie, kiedy jest obliczana subwencja, czy to podajemy my, no ale wydaje mi się, że to jest taka dosyć spora, to jest jeden oddział szkolny i to taki dosyć solidny, tak można by powiedzieć. Bardzo proszę Pan Wójt. Dziękuję. Proponuję takie rozwiązanie, albo na następną sesję, albo między sesjami Państwu przyślemy stosowną informację. Muszę po prostu zasięgnąć tutaj opinii Pana Dyrektora, nie chciałbym się wypowiadać i Państwa wprowadzić w błąd. Dziękuję. Jasne, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie przystępujemy do głosowania autopoprawki, kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że autopoprawki zostaje przyjęte.

Głosujemy nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023, wraz z przyjętymi przed chwilą poprawkami. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Hygenaar 2020 na rok 2023 została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Hygenaara 2023-2035. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Dzień dobry Państwu radni. Jeśli chodzi o wieloletni prognozę finansową, to na tą chwilę zmienia się tylko rok 2023. Tutaj zostało wprowadzone jedno zarządzenie z datą 28 lutego, numer 21. W tym zarządzeniu są to praktycznie tylko i wyłącznie zmiany, które przyszły decyzją wojewody odnośnie zadań zleconych, realizowane głównie przez COPS.

Jeśli chodzi o lata kolejne 2024-2035, nie zmienia się tutaj nic. Jedyne co dopisuje, to dopisuje tutaj taką poprawkę odnośnie uchwały poprzedniej 17 lutego. Mianowicie chodzi o upoważenie wójta wypadać kwotę, tak sobie regionalna izba tutaj ustanowiła, że musimy podawać kwotę, która wynika z załącznika numer 2, ale żeby ją po prostu jeszcze opisać na pierwszej stronie. Więc taki zapis, że upoważnia się wójta gminy Hygen do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ust. 4, ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku numer 2 niniejszej uchwały, w tym 2024 roku do kwoty 9 mln zł. I tutaj jeśli chodzi o przedstawioną wieloletni prognozę finansową, to tyle.

Natomiast tak samo w imieniu teraz pana wójta chciałabym tutaj zgłosić również autopoprawki. I tak, jeśli chodzi o rok bieżący 2023, to tam po prostu te zadania majątkowe 10 tys. 15 tys. zł. dokładamy do wydatków majątkowych. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe autopoprawki, to zmieniamy tym razem w załączniku tutaj przedsięwzięć. Mianowicie, drodzy państwo, dzisiaj podpisałam z panem wójtem już taką właściwą promesę, promesa odnośnie przedszkola. I tutaj nam kwota się, zresztą wybraliśmy wykonawcę, kwota nam się tutaj dosyć dużo zmniejszyła, jeśli chodzi o to zadanie, bo zakładana kwota to była 5 mln zł. Natomiast w tym momencie ta kwota już wynosi 3 551 010. Do tego dobezpieczamy jeszcze wydatki na inspektora.

Na razie inspektor nie został jeszcze wybrany, natomiast średnio zabezpieczam kwotę 80 tys. zł. z nadwierzką. Jeżeli będzie oczywiście mniej, jak najbardziej, to ta kwota zostanie również tutaj zdjęta. To jeśli chodzi o przedszkolę. Jeśli chodzi o osóbisko, to nie zmienia się nic, tylko w limicie dopisuje 10 tys. zł. w roku 23 i w przedszkolu 15 tys. zł. w roku 23. Natomiast jeśli chodzi o poprawę gospodarki wodno-eściekowej, kwota również się nie zmienia, stanowi to kwotę 3 900 000, tak jak było poprzednio, został ogłoszony przetarg. Ta kwota jest troszkę wyższa, natomiast w limicie dopisujemy na 23 rok 84 104 72, natomiast na 24 3 815 895 28.

I teraz tą autopoprawką, jeśli chodzi o upoważnienie w UITA, to ta autopoprawka zmienia upoważnienie z 9 mln do kwoty 7 546 905 28. Ze względu po prostu na to i został przetarg na przedszkolę rozstrzygnięty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do przedłożonego projektu uchwały i do zgłoszonych autopoprawek? Jeżeli niema, przestępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawek? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że autopoprawki zostawia przyjęte. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej poludności finansowej na lata 2023-2035. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Hyżne na lata 2023-2035 została podjęta.

W związku z wyczerpaniem programu sesji zamykam 51. sesję Rady Gminy Hyżne. Dziękuję Państwu radnym zaproszonym gościom. Do widzenia. .


S K R Y B O T

Transkrypcje

Skrybot. 2023, Transkrypcje video z YouTube

Informujemy, że odwiedzając lub korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę aby nasz serwis lub serwisy naszych partnerów używały plików cookies do przechowywania informacji w celu dostarczenie lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług oraz w celach marketingowych.