Skrybot transkrypcje nagrań

Promowane transkrypcje

TRANSKRYPCJA VIDEO

dariusz-ciesielski-fitoterapia-5-przechowywanie-i-obrot-produktami-leczniczymi-3

Dariusz Ciesielski

Fitoterapia 5 Przechowywanie i obrót produktami leczniczymi 3

Opis wygenerowany przez Skrybot

Dla tego filmu nie została wybrana usługa automatycznego generowania opisu. Wciąż można to zrobić wybierając odpowiednie opcje sekcji Premium.

Transkrypcja wygenerowana przez Skrybot

Dobrze, szanowni Państwo, w trzeciej części tego wykładu przedstawię Państwu podstawowe informacje związane z obrotem produktami leśniczymi. Jeżeli chodzi o kwestie formalne związane z obrotem produktami leśniczymi, są one bardzo szczegółowo przedstawione we wspomnianej dzisiaj ustawie z dnia 6 września 2001 roku, bramusma farmaceutyczne i tutaj to zagadnienie jest omówione w dwóch pojściowach w rozsianej drugim dopuszczeniem do obrotu produktów leśniczych i w rozsianej piątym obrot produktami leśniczymi. Teraz jeszcze tylko włączę nagrodę. Dobrze. Czyli tak jak wspomniałam, zagadnienie związane z obrotem produktami leśniczymi jest omówione w rozsianach drugim i piątym w ustawie prawo farmaceutyczne. Tutaj są bardzo, w tym akcie są omówione bardzo szczegółowo te wszystkie informacje. Tutaj jeżeli chodzi o państwa przedmiot i kierunek studiów, warto po prostu pamiętać takie informacje bardzo podstawowe.

Przede wszystkim warto pamiętać, że przedmiotem obrotu mogą być tylko takie produkty leśnicze, które oczywiście uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. I takie pozwolenie ma formę decyzji administracyjnej i takie pozwolenie wydawane jest przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leśniczych, Drobów Medycznych i Produktów Biogójczych. Także to jest bardzo ważne, że oczywiście w obrocie mogą być tylko takie produkty, które dostały na to pozwolenie. I rejestracja takiego produktu leśniczego, który chcemy, aby był w obrocie, może odbyć się tylko wtedy, gdy ten sam produkt nie został już wcześniej dopuszczony do obrotu w żadnym z państw na terenie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu. Także trzeba mieć pozwolenie na obrót czymś, co już wcześniej oczywiście takiego pozwolenia nie zostało.

I taki wniosek o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu składa się, może składać przedsiębiorca, czyli podmiot, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie takiego produktu leśniczego na rynku. I taki wniosek składa się w Urzędzie Rejestracji Produktów Leśniczych, Drobów Medycznych i Produktów Biogójczych w Warszawie. Także tak wyglądają kwestie formalne, jeżeli chodzi o to zagadnienie. Taki wniosek powinien zabierać oczywiście pewne bardzo, bardzo istotne informacje. Przede wszystkim powinien wniosek zabierać nazwę i adres podmiotu, który będzie za taki produkt leśniczy odpowiedzialny w miejscu jego wytwarzania, gdzie następuje zwolnienie danej serii i wytwórcy, jeśli nie jest nim podmiot, który ten wniosek o to pozwolenie się ustala. Wniosek ten powinien wskazywać nazwę produktu leśniczego i nazwę, bo w żywdzie stosowano składnika lub składników czynnych, które w tym lekły będą.

Ponadto wniosek powinien posiadać szczegółowe dane ilościowe i jakościowe, które dotyczą tego leku i wszystkich składników, które będą w nim występować oraz ich nazwy poprzednio stosowane. Wniosek powinien posiadać wskazania, przeciwskazania działania niepożądane i interakcje oraz sposób stosowania, dawkowania, postać farmaktyczną, drogę podania oraz okres ważności danego produktu leśniczego i wszystkie dane, które są związane z bezpieczeństwem stosowania takiego produktu, czyli warunki przechowywania i transportu, w jaki sposób te leki będą podawane pacjentom, ale również co jest interesujące, wniosek ten powinien zabierać informacje związane z ochroną środowiska, które są ściśle związane z n. p. z niszczeniem takiego produktu leśniczego, jeżeli to jest niezbędne i wynika z charakteru danego produktu leśniczego.

Po usłyszeniu takiego wniosku i po weryfikacji prezes wspomnianego już urzędu stworząca raport, który zawiera ocenę takiego produktu leśniczego, który chcemy dopuścić do obrotu i następnie na podstawie powyższego raportu, czy też właśnie po weryfikacji takiego wniosku prezes stworząca raport, który następnie składa do ministra zdrowia, który wydaje pozwolenie na dopuszczenie do obrotu danego produktu leśniczego. I tutaj warto też pamiętać o tym, warto wiedzieć, że takie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które jest wydane przez prezesa urzędu ma charakter terytorialny, czyli po prostu uprawnia ono nas to pozwolenie do obrotu produktami leśniczymi jedynie na terenie naszego kraju. Pozwolenie nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje, kiedy takiego pozwolenia nie istnieje. Trzeba i tutaj pozwolenie nie jest wymagane dla takich produktów, które są stosowane typowo do badań naukowych.

Oczywiście przyczyną takiego słabienia jest znikome ryzyko szkodliwości tych produktów leśniczych oraz oczywiście potrzeba prowadzenia badań naukowych. Nie jest wymagane takie pozwolenie dla produktów leśniczych, które są wykorzystywane przez całych wytwórców. Ponadto badanych pozwolenie nie jest wymagane dla badanych produktów leśniczych, które są wykorzystywane wyłącznie do badań klinicznych albo badań klinicznych weterytmoliny, które są wpisane do centralnej ewidencji badań klinicznych. Ponadto nie potrzeba pozwolenia dla poproduktów wytworzonych z celą wykorzystania w dalszym procesie wytwórczym, który jest realizowany. Nie potrzeba zespołowania dla leków recepturowych i leków aptycznych. Tutaj właśnie definicje tych produktów zostały Państwu przedstawione w pierwszej części wykłady. Ponadto pozwolenie nie jest wymagane dla produktów radiofarmaceutycznych w przygotowywanych w momencie stosowania u poważonych podmiotach leczniczych.

Także to są takie zagadnienia, które warto pamiętać i ten właśnie wspomniany już produkt radiofarmaceutyczny też już został wspomniany w pierwszej części wykładu. Jest to taki produkt, który zawiera jeden lub więcej izotopów radioaktywnych, które są przeznaczone do celów medycznych. Ponadto pozwolenie nie jest wymagane tutaj, tak jak już wspomniałam, do sporządzania leków recepturowych aptycznych, do krwi, osocza. Tutaj są informacje już może nieistotne. I tutaj są jeszcze pewne kwestie bardzo formalne, bardzo ważne, które należy podkreślić. Przede wszystkim produkt leczniczy, który nie odpowiada wymaganiom jakościowym albo taki, którego termin waruszności już upłynął, zawsze powinien być uznawany za produkt niebezpieczny. To są te zagadnienia, które omawialiśmy już w pierwszej części wykładu i tutaj właśnie jedna z Pani bardzo aktywnie uczestniczyła w dyskusji.

Także generalnie z punktu widzenia formalnego czy też prawnego leki, których termin waruszności już upłynął, musi być uznawany za produkt niebezpieczny. Wprowadzenie przez producenta do obrotu takiego produktu w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa może prowadzić do, a na pewnym momencie prowadziło do odpowiedzialności odschodowawczej za wyrządzoną komukolwiek szczodę przez ten przeterminowany lekt. I to samo dotyczy oczywiście wytwórcy materiału, surowca albo części składowej takiego leku niebezpiecznego, które są dostarczane przez producenta czy też inkortera każdego takiego surowca, który jest z definicji uznany za niebezpieczny. I tutaj jeżeli chodzi o właśnie tę część wykładu, która dotyczy obrotu produktami leśniczymi, to bardzo krótko mówię, obrót detaliczny i produktowy.

Tutaj oczywiście z definicji obrót detaliczny to jest obrót od placówki obrotu poza aptekwii aptecznego czy też punktu aptecznego lub aptekwii ogólnodostępnej z świeciwą na terenie naszego kraju do samego pacjenta. I tutaj wyróżniamy pewne, należy wyróżnić bardzo ważne informacje. Czyli tak jak wspomniałam, tutaj mamy obrót od punktu poza aptecznego, punktu aptecznego lub aptekwii. I zacznijmy od placówek obrotu poza aptecznego. To mogą być sklepy zielańskomedyczne, sklepy, które są specjalistyczne i specjalizują się właśnie w zaopatrzeniu magicznym. To mogą być sklepy zoologiczne, sklepy zielańskodrogeryjne albo sklepy ogólnodostępne. Także tak wyglądają, to są właśnie punkty placówki obrotu poza aptecznego.

I warto pamiętać o tym, że jeżeli chodzi właśnie o placówki obrotu poza aptecznego, to do ich prowadzenia nie jest wymagane zezwolenie, ale może się on prowadzić jedynie formanca uda, technik farmaceutyczny i absolwent kursu długiego stopnia, zakres rucowa rozmiarstwa zielańskiego lub też przedsiębiorca, który takie osoby zatrudnia w charakterze kierowników tych placówek. I tutaj placówki obrotu poza aptecznego oczywiście mogą prowadzić tylko obrót produktami leczniczymi, które są wydawane bez tutaj recepty. Także tak wyglądają informacje, jeżeli chodzi o placówki obrotu poza aptecznego. Kolejnym takim punktem związanym z obrotem metalicznym są punkty apteczne. I tutaj szukałam właśnie informacji prawnych, jeżeli chodzi o te punkty apteczne i znalazłam, że punkty apteczne mogą być usytuowane jedynie na terenie wiejskich, jeżeli na terenie danej wsi nie jest prowadzona apteka ogólnodostępna.

Także to jest bardzo mocne, bardzo istotne obraniczenie w prowadzeniu punktów aptecznych. I prowadzenie takich punktów oczywiście wymaga uzyskania zezwolenia. I w punkcie aptecznym musi być osoba, która jest odpowiedzialna za kierowanie takim obiektem i jest to kierownik punktu aptecznego. I kierownikiem punktu aptecznego może być albo farmaceuta, który odbył już roczny staż w aptece, albo technik farmaceutyczny posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. Znalazłam informację, że albo pięcioletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych, albo trzyletni. I według tych najnowszych informacji, które znalazłam, to ten staż technika farmaceutycznego musi być w nim 3 lata w aptece ogólnodostępnej. Albo oczywiście farmaceuta z rocznym stażem.

I punkty apteczne mogą prowadzić obrót jedynie takimi produktami, które są wyznaczone w rozporządzeniu ministra zdrowia z października dwa tysiące dziesiątego roku w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu poza aptecznego oraz produktu aptecznego. Także jeżeli kogoś z Państwa interesuje ten temat, zachęcam do zapoznania się w rozporządzeniu ministra maślna sprawy z dwa tysiące dziesiątego roku i tutaj z zapoznaniem się z informacjami takimi ściśle prawnymi jest ich bardzo dużych. I oczywiście punkty apteczne nie mogą świadczyć wszystkich usług farmaceutycznych, takie jakie są prowadzone w aptekach. Na przykład nie mogą sporządzać leków respekturowych, bo za to jest informacja, że pracujący w aptyce ogólnodostępnej. Także tak to wypowiadają kwestie prawdy związane z placówkami obrotu poza aptecznego i z punktami aptecznymi.

Tak to są zagadnienia w ściśle związane z obrotem produktami leczniczymi i oczywiście. No i poproszę Pani dwa slajdy wstecz. Proszę ten czy nie ten ten ten ten? Jeżeli tutaj powiedziałem coś za szybko, to to proszę zwrócić uwagę powiem jeszcze raz czy przeczytam czy do bowiem? No tutaj za chwilę za chwilę państwu w trakcie kolejne przechwyćmy ten ten ten. Myślę, że to są tu jest napisane, tu jest napisane, że te placówki obrotu poza aptecznego może również prowadzić absolwent kursu drugiego stopnia w zakresie towaroznanstwa zielarskiego. Jest to dla mnie dziwne, ponieważ nie wiedziałam, nie jest takiego kursu.

Może są, ale ale kwestie prawne właśnie tak to przedstawiają, że absolwent kursu drugiego stopnia zakres towaroznanstwa zielarskiego, czyli tak naprawdę my nie możemy no w świetle prawa nie nie ma nie jest o studiach podyplomowych. Może być to albo farmaceuta albo technik farmaceutyczny albo absolwent kursu drugiego stopnia. Co prawda te kwestie formalne się zmieniają tak samo na przykład jak zmieniło się z tym stażem technika farmaceutycznego najpierw było, że musi mieć pięcioletni staż pracy w aptece.

Teraz jest, że trzyletni staż pracy w aptece warto to śledzić warto to sprawdzać jak to wygląda, ale we wdle tych informacji, które ja znalazłam przygotowując dla państwa ten wykład tak to wygląda w kwestiach formalnych i ten kurs drugiego stopnia zakresu towaroznanstwa zielarskiego no nie spotkałam się z takim kursem, ale widocznie istnieją.

Także jeżeli jeżeli tutaj państwa interesują zagadnienia właśnie z obrotem produktami lepszy czy mi czy to kwestie czy to kwestie placu we obrotu pozalatycznego czy też punkty oczekolatyczne to tutaj właśnie są dla państwa wskazane takie podstawowe informacje i i rozpuszczanie ministra do których warto zajrzeć żeby żeby tutaj żeby tutaj się zapoznać naprawdę z źle z prawem, który które obecnie obowiązuje czy już wszystko chcemy sobie tu czy odczuwamy wypełnił poważnie nas do prowadzenia z tak udziela wskądu czy na kozie lat wszystkiego. Wydajmy się, że tak. Dlatego, co ja się orientuję to tak, bo to generalnie chodzi o zakres wierzy, którą trzeba przetworzyć tak właśnie obrót z tymi latami powojeni w obrotu pozalatycznego tak na pewno anatomię musimy mieć i to by było też wszystko w tym kursie.

Ale punkt aptyczny a sklep zielarski to dwie różne rzeczy i to chyba o to chodzi. Tak, ale to jest chodzi o sklep zielarsko medyczny tak to się nazywa jakoś jak to się nazywa pozalatyczny obrót pozalatyczny jakoś tak to jest ujęte. Wydaje mi się, że że te studia też są do tego.

A może różnica tutaj chodzi o słowo medyczne tak, że sklep zielarski to co innego a sklep zielarsko medyczny to jest coś innego, bo tam są produkty leki po prostu, które są wydawane bez recepty tak dokładnie tak może może tutaj jest ta różnica i może my dostaniemy uprawnienia do pracy w sklepie zielarskim, ale nie do pracy w sklepie zielarsko medycznym nie nie mi się wydaje, że raczej zielarsko medyczny to jesteśmy my a ten zielarsko co jest drogeryjny to tam w ogóle chyba nie przedaż tego kursu ani wykształcenia dodatkowego.

Bo to są te zielarsko drogeryjne to są u nas mam taki sklep gdzie są właśnie zioła różnego typu i są jest zdrowa żywność kosmetyki, ale na przykład nie wiem no leków jakiś tego typu co mogę w aptece, ale mogę przykleić sklep zielarsko medyczny kupić tam nie kupię tak. Ja na przykład nie preparaty zborowiny tak.

No tutaj jeżeli chodzi o kwestie prawne to jest to tak jak tutaj wypisałam jeżeli chodzi o państwa kierunek studiów to to warto to warto to sprawdzić albo z administracją uczelni albo albo kwestie kwestie prawne no tutaj tutaj jest jasno podane o tych sklepach zielarsko medycznych kto może ich prowadzić, ale tak jak wspomniałam te kwestie się zmieniają i tutaj w aspekcie ścisłe państwa studiów warto warto to weryfikować tutaj pani anica napisała, że mieli państwo mieć kod zawodu zielarza także to to warto sprawdzać z administracją uczelni jak to jak to wygląda w kwestiach formalnych także. Tutaj państwa zachęcam do weryfikacji do monitorowania i sprawdzania. Tych przepisów tak jak wspomniałam tutaj był punkt apteczny tak tutaj farmaceuta technik farmaceutyczny.

I tutaj to rozporządzenie ministra jakim i jakie tutaj mogą być produkty leśnicze takim punktem punktem w takim punkcie aptecznym no to ten punkt apteszy to rzeczywiście ma bardzo mocne ograniczenie, że to może być tylko na terenie agresji gdzie nie ma aptek, także to jest to jest istotne ograniczenie i tutaj jeżeli jeszcze chodzi o apteki to wyróżniamy takie trzy podstawowe rodzaje to jest apteka ogólnodostępna która o szybciej zaopatruje społeczeństwo w produkt leśnicze tak leki recepturowe i leki apteczne oraz wyroby medyczne. No to jest to są informacje państwo doskonale znane tutaj oczywiście ponownie pojawiają się terminy lek recepturowy i lek apteczny, które już zostały podane w pierwszej części wykładu tak leka apteczny jako produkt leśniczy, który jest porządzany w aptece.

Natomiast lek recepturowy jest to produkt leśniczy, który jest porządzany w aptece na podstawie recepty lekarskiej. Drugim rodzajem aptek jest apteka szpitalna, która oczywiście zaopatruje oddział szpitalne i apteka zakładowa, która zaopatruje zakłady opieki zdrowotnej. Nazwa apteka jest zastrzeżona jest głęcznie dla miejsca, które świadczą usługi farmaceutyczne, które z kolei obejmują wydawanie produktów leśniczych i wrogów medycznych. Sporządzanie leków, sporządzanie leków recepturowych w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty, w której jest oznaczenie wydać na tych miast, albo zawiera, jest to recepta lek zawierający środki odurzające, to tutaj jest ten czas skrócony do 4 godzin. Ponadto nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca, które świadczy sporządzanie leków aptecznych i udzielanie informacji o produktach leśniczych i wyrobach medycznych.

Także to są takie najważniejsze zadania generalnie definiowane dla apteki. W odniesieniu do aptek szpitalnych tutaj warto wiedzieć, że świadczą one dodatkowe usługi, które obejmują sporządzanie leków do oszywienia pozajelitowego i dojelitowego, przygotowywanie leków w dawkach dziennych dla pacjentów, wytwarzanie płynów, organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty leśnicze i wroby medyczne. Ponadto apteka taka szpitalna przygotowuje roztwory do dializ, bierze udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków i udział w badaniach klinicznych, jeżeli są one prowadzone na terenie szpitala. Ponadto bierze udział w racjonalizowaniu w formach o terapeutz, co jest oczywiście ściśle związane z badaniami klinicznymi, które są wprowadzone, jeśli są prowadzone oraz apteka szpitalna współuczestniczy w prowadzeniu gospodarki produktami leśniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu. Tutaj jeszcze kwestie prawne związane z aptekami. Apteka w znaczeniu funkcjonalnym ma także status placówki ochrony zdrowia publicznego.

Tutaj to jest określone w art. 86. ustawy I Prawy Farmacetycznej. I to oznacza, że przedsiębiorca w prowadzonej działalności nie może kierować się jedynie chęcią osiągania zysku, ale musi również realizować cel publiczno-prawny związany z ochroną zdrowia obywateli. To warto widzieć, że taki jest status apteki. I z tego właśnie art. 86. ustawy I Prawy Farmacetycznej wynika obowiązek uczciwego, rzetelnego i obiektywnego działania na rzecz pacjentów, czyli oferowania im takich produktów leśniczych i sposób ich przyjmowania, który pozwoli na realizację wymienionego celu przez pacjenta.

Czyli to oznacza, że apteki powinny pracować o odpowiednich godzinach, o odpowiedniej porze, posiadać produkty szlisze i wyroby medyczne w ilości i asortymencie, który jest niezbędny do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności i także powinien udzielać informacji, które nie są ukierunkowane na chęć jak największych zysków czy poprzez zwiększenie obrotu apteki. Czyli tutaj apteka powinna oferować nam szerokiej palety produkty, a nie tylko takie, z których przedsiębiorca osiąga jak największą marżę czy takie, które mają jak największą cenę. I tutaj również te placówki są objęte zakażące pregrany. Te wszystkie kwestie prawne, które tutaj Państwu przedstawiłam, które są bardzo ciekawie opisane, znalazłam w artykule z zeszłego roku, czyli niedawno opublikowane artykuł Pana Piotra Asafewskiego i to artykuł jest zacytkowany oprót detaliczny produktami leczniczymi.

Artykuł został opublikowany w czasowiczny rocznik, roczniki nauk prawnych, tutaj tą 31 i numer drugi. Tutaj właśnie aktor polemizuje z pewnymi aspektami prawnymi, które dotyczą aktualnie statusów pracówki, ochrony zdrowia publicznego, jakim jest apteka i o tym, w jaki sposób one działają i czy rzeczywiście tutaj to wszystko jest zachowane. Także jeżeli kogoś z Państwa interesuje, to zachęcam do zapoznania się z tym artykułem. I tutaj omówiliśmy obrót detaliczny. Warto jeszcze wspomnieć kilka słów o obrocie kultowym produktami leczniczymi i tutaj z definicji obrót kultowy to są wszelkie działania, które polegają na nabywaniu i zbywaniu oraz przechowywaniu i dostarczaniu produktów leczniczych prowadzonych z tytwórcami oraz przedsiębiorcami, którzy znamują się obrotach kultowym, a także z artykami i innymi podmiotami z wyłączeniem bezpośredniego zaopatrywania równości.

I tutaj obrotem kultowym jest również przywód z zagranicy i wywód z zagranicy produktów leczniczych. Obrotu kultowego nie stanowi przyjmowanie i wydawanie, w tym przywód z zagranicy i wywód z zagranicy takich produktów leczniczych i wyrobów medycznych, które są przeznaczone na pomoc humanitarną z wyłączeniem środków odużających i substancji psychotropowych. Jeśli odbiorca oczywiście wyrazi na to zgodę na ich przyjęcie. I oczywiście te wszystkie produkty muszą spełniać otrębne wymagania, które są ściśle wymieniane w osobnych przywizach. I nie stanowi obrotu kultowego przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie przez stacje sanitarnoepidemiologiczne szczepionek zakupionych w ramach programu szczepień ochrony. I tutaj warto wiedzieć, że obrót hurtowy produktami leczniczymi, w tym również przywód z zagranicy i wywożonymi z zagranicy, mogą prowadzić złącznie hurtownie farmaceutyczne.

Hurtownie farmaceutyczne ponad to, że oczywiście tutaj są ściśle związane z lekami, mogą również prowadzić obrót kultowy różnego rodzaju wyrobami medycznymi, takim jak narzędzia, urządzenia, materiały i przyrządy, które są stosowane do zapobiegania, łagodzenia różnych chorób i ich leczenia albo też zdiagnozowania. Są to narzędzia, urządzenia i materiały, które są stosowane do leczenia różnego rodzaju urazów czy też do modyfikowania budowy ciała czy procesu fizjologicznego. I tutaj potwierdzeniem, że mamy do czynienia z wyrobem medycznym jest znak CE, który znajduje się ona na opakowaniu. To warto wiedzieć, jest to istotna informacja.

Ponad to hurtownie farmaceutyczne mogą również prowadzić obrót hurtowy produktami leczniczymi, przynajmniej łącznie na eksport czy też środkami spożyczości, czyli specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ale również supermetami diety, produktami kosmetycznymi, środkami higienicznymi, przedmiotami do pielęgnacji niemowląt oraz chorych i środkami spożyczczymi, które zawierają w swoim składzie specjalne składniki pochodzenia roślinnego i środkami dezynfekcyjnymi, stosowanej w medycynie i produktami biobułczymi, które służą do utrzymywania higieny człowieka. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o hurtownie farmaceutyczne. Także tutaj w tej trzeciej części wykładu przedstawiłam Państwu bardzo ogólne informacje, które dotyczą dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych i które dotyczyły obrotu produktami leczniczymi. Tutaj przede wszystkim warto pamiętać, że na to na obrót produktami leczniczymi trzeba mieć zespołanie. Wniosek taki trzeba złożyć do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych w Warszawie.

Tutaj taki wniosek powinien posiadać bardzo szczegółowe informacje, takie jak nazwę i adres przedsiębiorcy, nazwę produktu leczniczych, o nazwę powszechnie stosowaną składniki obczynnych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo dużo szczegółowych informacji, jak również sposób udawkowania, postać farmaceutyczną, drogę podania tych wszystkich tego lek, także to są ściśle określone warunki i informacje, które muszą być podane. Następnie podpościliłam, dla jakich produktów pozwolenie to nie jest wymagane. Także to, jeżeli kogoś z Państwa to interesuje, to warto przeczytać to rozpowiedzenie. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli produkt już jest, jego termin ważności wpłyną albo nieodpowiadą wymaganiem jakościowym, to jest uznawane, że produkt niebezpieczny. Jeżeli chodzi o produkty detaliczne, to tutaj mamy punkty apteczne, apteki obu dostępne, albo placówki obrody poza aptecznego.

Tutaj też trzeba wspomnieć ściśle określone warunki, by takie pracówki gdzieś. . . apteki mamy obu dostępne, szpitalne i zakładowe. Tutaj najważniejsze zadania i pełnione funkcje przez apteki również zostały wymienione tak, że tutaj warto o tym pamiętać, jaką rolę będą apteki obu dostępne, jaką rolę będą apteki szpitalne i zakładowe. I tutaj też właśnie według prawa farmaceutycznego apteka ma status poczutki ochrony zdrowia publicznego i ma realizować cel publiczno-prawny związany z ochroną zdrowia obywateli i ma obowiązek działania uczciwego, rzetelnego i obiektywnego na rzecz pacjentów. I tutaj obiadne są one zakazem reklamy i zabronione jest działanie ukierunkowane na chęć zespołów. I tutaj tak jak wspomniałam, jeżeli koło sprawa interesują te aspekty, to warto zajrzeć do niedawno publicowanego artykułu pana Piotra Zakrzewskiego.

Jeżeli chodzi o obud kurtowy, to tutaj oczywiście kurto nie farmaceutyczne, które prowadzą obud kurtowy zarówno lekami, jak i wyrobami medycznymi, suplementami diety, produktami kosmicznymi, higienicznymi, jak również przymiotami do pielęgnięcia dzieci i chorych i środkami dezynfekcyjnymi. Jeżeli chodzi o. . . Czy ktoś z Państwa tutaj w tej części bardzo chciał gdzieś coś dodać, poruszyć jakieś zagadnienie, to zapraszam do dyskusji. Tutaj Pani Marta napisała, że skłonie z informacjami na stronie Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu będą Państwo mieli uprawnienia do prowadzenia skierku zielarsko-medycznego i kod zawodu 323012. To jest świetna informacja. I tutaj Pani Katarzyna też napisała, że Słuchacz utrzymuje kompetencję w zakresie prowadzenia skierku zielarsko-medycznego i tutaj został również Państwu przedstawiony cud z certyfikatu i obroną. Także bardzo dobre informacje.

Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby tutaj coś dodać? Dobrze, to jeżeli chodzi o literaturę tego przedmiotu, to tak jak wspomniałam, tutaj obowiązuje Państwa przede wszystkim prawo farmaceutyczne, wszystkie właściwie informacje w nim zawarte i również dla nas zainteresowanych tutaj wspomniany już wykład artykułu Pana Pytrza Zachrzewskiego, oprót detaliczny produktami lecznicy. Przepraszam bardzo, może to już było powiedziane, coś mi umknęło, ale czy Pani na przykład może umieścić wykaz tego, co może znajdować się w sklepie zielarsko-medycznym? Tutaj w sklepie zielarsko-medycznym to było podane, już zdaniem powiem. Jeżeli chodzi o punkty apteczne, to mogą one prowadzić właśnie. . . Ale to punkty apteczne.

Nie, nie, nie, chodzi o sklepie zielarsko-medyczne, bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam, że Pani powiedziała, że tam mogą się znajdować leki, które nie są wydawane na receptę? Tak, tak tutaj jest napisane, to jest slajd numer 44, teraz tutaj jest włączony. Sklepy zielarsko-medyczne to są placówki, które mogą prowadzić obrót produktami leczniczymi, które wydawane są bez przepisu lekarza, przepisu lekarza, ale nie widziałam, żeby był jakiś spis takich leków. Tylko w punkcie aptecznej znalazłam, że mogą one prowadzić jedynie obrót z takimi produktami, które są wyznaczone właściwie w rozporządzeniu listia. Jeżeli chodzi o placówki obrotu poza aptecznego, to nie widziałam takiej listy, ale poszukam. No tak, ale leki, które nie są wydawane na receptę, to to jest ogromna ilość produktów. Tak, oczywiście.

Także może jest to jakoś ujednolicone, może ta lista jest gdzieś podana, sprawdzę. Nie wiedziałam. W punktach aptecznych tak, wiedziałam, że są one w rozporządzeniu. Jest amerykaś produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu, ale jeżeli chodzi o sklepy zielarsko-medyczne, to takiej listy nie widziałam. Ale sprawdzę. Bo tak naprawdę, jeśli tak by było, że w sklepie zielarsko-medycznym mogą być leki, jak je wydawamy na receptę, to z takiego sklepu można zrobić w cudzysłowiu aptekę, po prostu aptekę, która zawiera leki właśnie niewydawane na receptę plus zioła, czyli taki twór pomiędzy apteką a sklepem zielarskim. Tak, i mam jeszcze jedno pytanie.

I wtedy nie ma ograniczeń co do ilości takich punktów w rejonie? Nie widziałam się jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o lokalizację. To nie spotkałam się, a przynajmniej w tym rozporządzeniu, które ściśle definiuje te wszystkie zagadnienia, tego nie ma. Ale być może coś ostatnio się pojawiło, ale nie spotkałam się z tym. Tak, że tak jak wspomniałam, warto to monitorować, warto to sprawdzać, te wszystkie zagadnienia. Nie spotkałam się ani z listą produktów, które mogą być w sklepie zielarsko-medycznym, ani z ograniczeniami związanymi z lokalizacją. Ale chętnie to sprawdzę i w takim razie jutro, albo wczoraj jeżeli zdążę, albo jutro państwu odpowiem na to pytanie. Ale na ten moment mogę powiedzieć, że takich informacji nie widziałam.

Bo coś mi się wydaje, że to jest mało prawdopodobne, żeby po prostu w sklepie zielarsko-medycznym mogły być wszystkie leki niewydawane na receptę, bo tego jest bardzo dużo. To jest teraz różne, na przykład kwestia ilości tych tabletek, ale jest w postaci z RTK-u wydawana furaginu na przykład, wydawana bez recepty. Co chwilę pojawiają się różne postacie leków wydawanych bez recepty, które jeszcze wcześniej były na receptę. Ketonal na przykład jest też takim lekiem. Tak, tak. Ciepnione jak lecynie czy zbucone. Czy okłonowe na żołądek. Po prostu tego jest masa. Nie wydaje mi się to możliwe. Ja chcę powiedzieć, że na pewno nie wszystkie.

Kiedyś mi się wrzuciło w oczy jakieś rozporządzenie, gdzie była informacja w sklepach zielarsko-medycznych, co można sprzedawać, ale to nie były jako leki, na przykład APAP, tak napisane, tylko łacińskie nazwy. Na pewno jest tak, że niektóre można sprzedać, na przykład APAP w dawce 200 będzie mógł być sprzedawany w sklepie zielarsko-medycznym, ale w dawce 500 tylko w aptece. Także na pewno taka też różnica będzie. Dobrze, sprawdzę. Przygotowując wykład, nie wiedziałam tych ograniczeń, ale skręciłam skupię się też na tym zagadnieniu i państwu odpowiem za to pytanie, ale nie widziałam. W tym rozporządzeniu nie było.

Z tych takich, znaczy, albo jeżeli chodzi o te tereny, o te ograniczenia związane z lokalizacją, to sama byłam zaskoczona, że na przykład punkty apteczne tylko na terenach bielskich, gdzie nie ma aptek. Ale jeżeli chodzi o sklepy zielarskie, zielarsko-medyczne, czy ich zaopatrzenie, czy lokalizacje, takich ograniczeń nie widziałam, ale przyjrzę się lepiej tam, żeby to odpowiedzieć. Także to sprawdzę. No bo to jest bardzo, co nas interesuje. Dobrze, oczywiście. Także zajrzę do tego tematu. To były takie aspekty śle ogólnoprawne, ale jeżeli chodzi o to zaopatrzenie sklepu zielarsko-medycznego, zwrócę na to uwagę. Czy państwo są zainteresowani prowadzeniem takich sklepów? Tak mówią państwo, żeby w przyszłości się tym zająć? Nie wykluczone. To może być dobrze.

Przesyłam się przez internet, czy są jakieś inne wymagania, jakieś inne przepisy, gdyby taki sklep zielarski, ale z takimi różnymi suplementami i diety jeszcze prowadzić właśnie przez internet, czy tam byłyby jakieś inne wymagania na przykład? Jeżeli chodzi o sprzedaż internetową, to przede wszystkim zabronione są leki, które są wydawane na receptę. Nie można ich sprzedawać internetowo, przynajmniej tak podaje prawo, ale jeżeli chodzi o suplementy, to prawdopodobnie nie ma takich ograniczeń. Także, a zwłaszcza produkty zielarskie, tym bardziej nie powinno być żadnych ograniczeń, ale przyjrzę się tym sklepom zielarsko-medycznym, żeby tutaj państwo poinformować na pewno poprawnie na te zagadnienia.

To w zasadzie powinna być tylko jakiś magazyn na te produkty odpowiedni, chyba że, i to też jeszcze jest pytanie, może akurat pani się orientuje, czy można by było prowadzić taki sklep w formie rozshippingu, przynajmniej częściowo? To trzeba sprawdzić, tak, sprawdzę. Jeżeli są państwo zainteresowani prowadzeniem takiej działalności, to jest to szansa informacja i się temu zaproponować na pewno. Także to może być rzeczywiście dobry pomysł na prowadzenie działalności sklep zielarsko-medyczny. Myślę, że to może być i interesujące, i opłacalne, ale też pewnie trochę trudne, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, o informacje na temat opiece, na temat tych wszystkich produktów i tak dalej. Na pewno będzie to duże wyzwanie.

I właśnie czy my w takim sklepie, bo to w sumie temat już troszeczkę związany mowy, to są produkty, znaczy zioła, roślinie zielarskie, które sami zbierzemy? No chyba nie, wydaje mi się, że nie. Tak, bo chcielibyśmy wiedzieć konkretnie, tak, czy możemy. Tak, ale to musi być udokumentowana zawartość i jakość tych produktów, także… Nie tylko jako lek ziołowy, tylko może być to sprzedawane jako środek, nie wiem, spożywczy, jako… Czy wtedy też potrzebujemy jakiejś… Bo to tak najbardziej dotyczy nas, tak, bo my nie możemy zrobić z Afryki kończąc te studia, jeżeli nie jest farmazem. Natomiast tutaj nam zależy bardzo na wiedzy, która bezpośrednio nas dotyczy, tak.

Jakie my mamy upewnienia i w związku z tym, czy takim sklepie spożywczym możemy na przykład sprzedawać to, co sami pozyskamy. Na przykład tutaj, jeżeli to jest na sprzedaż, to więc musimy mieć środę, nie wiem, kogo, ale z lasów państwowych, tak, bo dla chcieli możemy zbierać w ogóle rzeczy, jeżeli na sprzedaż to nie. Ale jeżeli możemy sprzedawać to na targu, to czy możemy też to sprzedawać w sklepie zielarskim, które prowadzimy? Dobrze, skręcę, ale to jest na pewno dostrodzenia w kwestiach prawnych, bo jeżeli. . . Tak, tak, no to właśnie dlatego chcielibyśmy bardzo z tym. Oczywiście, oczywiście. Tak, nie dotyczy nas apteka i przechowywanie w aptece, natomiast dotyczą nas te rzeczy i byłyby bardzo, no, pomocne, tak. Dziękuję.

Dobrze, dobrze, że wiem, że państwo są zainteresowani i prowadzeniem takiej działalności. Tutaj nawet tutaj pani Agnieszka pisze, że sklep stacjonalny internetowy jest jednym z pomysłów na życie po tym kursie. Dobrze, sprawdzę to na pewno, ale jak przygotowywałam ten długar, to takich informacji w tym rozporządzeniu na pewno nie było, więc spojrzę dalej, spojrzę dalej, żeby, żeby mógł państwo odpowiedzieć na te pytania.

Tak, rzeczywiście to jest ciekawe, bo jeżeli państwo sami by pozyskiwali jakieś zioła i czy nie trzeba udokumentować w jakikolwiek sposób, nie zapewnić ich jakości i tak naprawdę zapartości, bo, no, bo do tego zobowiązany jest producent, żeby określić na przykład, że tego jest tyle, a tego tyle, a państwo jako jakby sami pozyskali takie, takie zioła, czy to nie trzeba? Przepraszam, ale wiecie państwo, to jest trochę absurd, bo na przykład no, mieliśmy zajęcia z produkcji kremów, na przykład chcielibyśmy robić na przykład krem z mniszka i sprzedawać. Jeżeli ktoś ma łąkę, no, wie, jak w mniszech lekarskich wygląda, tak.

I co, zrobi taki produkt jak krem, tak, z mniszka, bo ma na swojej łące, to jest proste zioło i co, on musi później udokumentować, że on gdzieś to kupił od jakiegoś, nie wiem, licencjonowanej, od jakiejś licencjonowanej firmy, bo nie może pozyskać ze swoich łąki? Nie, nie, to może pozyskać, to w zależności od tego, jak ten produkt nazwiemy, jak zakwalifikujemy go, czy to będzie środek leczniczy, tak, na bazie roślin zielarskich, czy to będzie kosmetyk, to wszystko właśnie są inne przepisy, natomiast dobrze by było, jakby one były planu finalne. Dobrze, oczywiście, oczywiście.

Sprawdzę to na pewno, ale tak z drugiej strony ktoś może, tak jak tutaj pani podaje, że pani coś zbierze tutaj z własnej działalności i stworzy z tego krem, ale tak naprawdę to ktoś może nie wierzyć, że pani to zrobiła z tego, stosując taki produkt. To tak naprawdę jakaś weryfikacja właśnie z ląkżnego punktu powinna być, wydaje mi się, no bo… Ale zwłaszcza, że wymagają weryfikacji, przecież suplementy też nie są weryfikowane. Nie są. Tak, no a tym bardziej po prostu to nawet nie musi być suplement, tak, może być to, że jak kupujemy dżem, to ktoś sprawdza skład tego dżemu? Dokładnie. Lekcie, żeby nie sprawdzał tego w sklepie.

Albo skład miodu, tak? Być niekoniecznie miodem, a ludzie to sprzedają i jedzą, tak? Natomiast… Tak, ale tu jeszcze jest poruszona kwestia, skąd my te produkty tak jakby pozyskujemy, bo jeżeli ktoś złożyłby reklamację albo miałby uczulenie na dany składnik i wystąpił na przykład by do sądu, tak? Że mu się coś stało z tego, no to wtedy byłaby kwestia dalej poruszana, gdzie pani nabyła te produkty, a czy pani mogła, to nas właśnie… Ale jak ktoś sprzedaje w sklepie swoim skorzystnym właśnie herbatę i pytanie właśnie, czy sprzedają na targach takie… Właśnie chciałabym wiedzieć, w jaki sposób to jest wszystko dla nas, tak? Tutaj doprowadzenie, jeżeli chcemy prowadzić takie sklepy, to możemy z produktów, które sami sprzedaliśmy, to i tak, to pod jaką grupę zaliczyć, czy to w sensu pożywca, czy jeżeli inny, to po prostu… Tutaj wiedzę pod kątem sklepu cielarsko-medycznego, nie pod kątem apteki, bardzo wyraźnie czytała.

O proszę, tutaj pani Katarzyna pisała państwu link, właśnie go otworzyłam i tutaj rzeczywiście mają państwo wszystkie informacje. To jest… Nie wiem, czy państwo widzą tutaj na… na prezentacji ten plik? Tak widać. Rozporządzenie ministra zdrowia, ja tych rozporządzeń trochę się rzeczywiście naczytałam. Tutaj jest rozporządzenie właśnie z 2010 roku i tutaj tak, mają państwo wykaz substancji czynnych, które są dopuszczone do obrotu w punktach aptecznych. To jest to, o czym ja mówiłam, że właśnie w punktach aptecznych ta lista jest zrobiona. Patrzymy dalej, czy tutaj będzie coś o sklepach cielarsko-medycznych. Wykaz substancji czynnych… O, powiem, że to nie. Ale to jest właśnie o tych punktach aptecznych, o których ja mówiłam, że tutaj jest lista zrobiona, ale… O, jest.

Wykaz substancji czynnych dopuszczonych do obrotu w sklepach zielarstwo-medycznych. Świetnie. To jest… W PDF-ie to jest strona 37. I mają państwo cały wykaz substancji czynnych, które mogą mieć państwo w obrocie. Bardzo tutaj dziękujemy za ten link. Są tu bardzo cenne informacje. Tutaj zwłaszcza dla państwa, którzy są zainteresowani prowadzeniem takich produktów, jest ich prawie 600. Także… Tak. Wykaz substancji dopuszczonych do obrotu w sklepach ogólnodostępnych oraz w sklepach specjalistycznych psychicznego zaopatrzenia. To nie. Także jeżeli chodzi o sklepy zielarstwo-medyczne, tutaj mają państwo całą listę produktów, którymi mogą państwo handlować. To jest strona 37. Dzięki. Możemy je pozyskiwać sami. Jeśli byśmy chcieli robić kosmetyki, urzucając tych produktów, to musielibyśmy to zakupować, jak było powiedziane od firm, producentów, którzy mają jakieś pozwolenia na zbiór.

Storo mamy uprawnienia zielarza, to ktoś ma nie zbierać, jak nie zielarz. Nie mogę zbierać, jak mam uprawnienia zielarza. Muszę w zielarskim jakimś sklepie kupić. A w sklepie zielarskim skąd pozyskują te zioła? Jak w korepkach na przykład. Od zielarzy. No właśnie. To co, zielarz jeszcze musi mieć jakieś pozwolenie, musi mieć łąkę zarejestrowaną? To dziwne jakieś. Tak na przykład jak herbapol skupuje od ludzi. Czy on bada wszystkie te zioła, czy bada je losowo, czy wrzuca wszystkie razem jedne wysuszone zbiera? Czy w każdej torebce i czy są przebadane? Chyba nie. No ale to jest korepcja, jakby, ze swoimi tam certyfikatami. I pewnie dlatego to jest uznawane za bezpieczniejsze. To trzeba, kwestie prawne tutaj na pewno trzeba sprawdzić. Sprawdzę.

Tutaj Państwo pośli o to, żeby ten plik jest wykazem substancji, które mogą w sklepie zielarskomedycznym umieścić. Przeprowadziłam go właśnie teraz. Nie mogę prezentacji znaleźć właśnie też. Już właśnie to robię, właśnie ją przesyłam. Przychowywanie i obrót, przychowywanie i obrót. Dobrze, wysłałam Państwu prezentację i ten plik tutaj od Pani, która wysłała nam to rozporządzenie ministra. Jeszcze prześle Państwu inne dokumenty, do których warto na pewno zajrzeć. Także jeżeli tutaj Państwa interesują te aspekty, to zachęcam. A jeżeli chodzi o ten sklep zielarskomedyczny i zioła przez Państwa pozyskiwane, to postaraj się znaleźć rzetelne informacje na ten temat. Tak samo jak tutaj bardzo rzetelny jest ten dykaz produktów, które mogą być w sklepie zielarskomedycznym i w punktach aptycznych. Dobrze, teraz już wstrzymałam nagrywanie.

Jeszcze mamy chwilę, to chciałabym z Państwem odczuć zagadnienia na egzamin. Czy są Państwo zainteresowani zagadnieniami na egzamin? Czy nie interesują Państwo na razie te kwestie? Jak to wygląda? Kiedy będą Państwo mieli egzamin z tego przymiotu? Mamy 12 i dostaliśmy już zestaw pytań. Wczoraj przeglądałam, widziałam, że są pytania, które zwracała Pani uwagę. Jakie zagadnienia Państwo dostali z tego przymiotu? Z tego dzisiejszego nie. To było poprzednie nasze spotkanie. O metodyce Pani nam sporo mówiła. Były tam tematy chromatografii itd. Więc z tego są pytania. Dobrze, a czy z dzisiejszego nie dostali Państwo jeszcze zagadnień? Bo wykład dopiero jest dzisiaj, a ja wspomnę te zagadnienia na egzamin. Był to w środę do administracji uczelni. Myślę, że będą Państwo zainteresowani tymi pytaniami z dzisiejszego wykładu.

Ponieważ tutaj też jest sporo takich informacji czysto teoretycznych, mało praktycznych. Żeby Państwo ułatwił zdanie tego przymiotu, to oczywiście teraz Państwu podam te zagadnienia, które będą na egzaminie. Także jeżeli mają Państwo możliwość zapisania, to uprzejmie proszę o przygotowanie. Klikę zagadnienia dotyczy z dzisiejszego wykładu. Tutaj Pani Marta pyta, czy te same zagadnienia obowiązują na egzamin dla grupy marcowej? Myślę, że tak, ale to warto się upewnić i spytać o administrację wydziału. To nie ja już tutaj decyduję, kto z Państwa jaki będzie miał egzamin. Ja tylko po prostu wysłałam do administracji wydziału 10 zagadnień na egzamin. Także tak, pierwsze zagadnienie, które będzie na egzaminie jest następujące. Produkt leczniczy sporządzony w aptece.

Może ja powiem, że prezentacje, to ja powiem na którym to jest slajdzie, żeby tu też upłatwić Państwu. Pierwsza zagadnienia związana jest oczywiście z definicjami, które zostały Państwu przedstawione. Pierwsze pytanie to jest definicja leku aptecznego. To jest slajd numer 7. Już Państwo mają na tym sach prezentację, także tak to wygląda. Slajd numer 7. Produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą przeznaczony do wydania w tej apteczny to lecz apteczny. To jest zagadnienie pierwsze. Zagadnienie drugie dotyczy przechowywania leków i to jest slajd numer 17. Większość leków przechowuje się w temperaturach od 15 do 25 stopni. Pierwsze zagadnienie jest na tym samym slajdzie. Wielgotność panująca w pomieszczeniach przeznaczonej do przechowywania produktów leczniczych najczęściej nie może przekraczać 70%.

To jest zagadnienie numer 3, to jest ostatni punkt na slajdzie numer 17. Zagadnienie czwarte, to jest slajd numer 22. W Polsce największą grupę opakowań produktów leczniczych stanowią opakowania wyprodukowane z tworzy stóży. Zagadnienie piąte, slajd numer 25. Polimerem o największym znaczeniu dla opakowalnictwa farmaceutycznego jest porietylem. Czy mogę prosić o powtórzenie? Zagadnienie numer 5, polimerem o największym znaczeniu dla opakowalnictwa farmaceutycznego jest polietylem. Zagadnienie numer 6, slajd numer 34. To jest szkło typ 1, szkło obojętne, borokrzemianowe z dodatkami tlenku boru, zasadowego tlenku glinu lub tlenków metali, ziem alkalicznych. To szkło typu 1. Szkło obojętne, borokrzemianowe z dodatkami tlenku boru, zasadowego tlenku glinu lub tlenków metali, ziem alkalicznych. To szkło typu 1.

Zagadnienie numer 7, to jest ten sam slajd, czyli slajd 34. To jest definicja szkła typu 2. Szkło sodowo-wapniowo-przemianowe o modyfikowanej powierzchni, zawierające dodatki tlenku sodu i tlenku wapnia o wysokiej odporności hydrolytycznej. To szkło typu 2. Czyli zagadnienie numer 6 i zagadnienie numer 7 to są definicje szkła typu 1 i szkła typu 2. Zagadnienie numer 8, slajd numer 28. Polichlorek winylu PVC charakteryzuje umiarkowana przepuszczalność dla gazów i par. Polichlorek winylu PVC charakteryzuje umiarkowana przepuszczalność dla gazów i par. Zagadnienie numer 9 jest następujące. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest wymagane dla odpowiedź produktów leczniczych roślinnych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest wymagane dla odpowiedź produktów leczniczych roślinnych. I zagadnienie numer 10.

A który to był slajd? Tutaj nie ma na żadnym slajdzie, tylko trzeba wybrać dobrą odpowiedź. I właśnie tutaj są te produkty lecznicze roślinne. Tutaj nie ma tego dokładnie na żadnym slajdzie. I slajd numer 10 dotyczy właśnie punktów aptycznych. To jest slajd numer 45. Kierownikiem punktu aptycznego może być technik farmaceutyczny posiadający 3-letni staż w aptekach ogólnodostępnych. Dobrze, teraz przeczytam jeszcze raz te pytania, bo może ktoś z Państwa nie zdążył zanotować. Także tak, zagadnienie pierwsze. Produkt leczniczy sporządzony w aptecie zgodnie z recepturą przeznaczony do wydania w tej aptecie to lek aptyczny. Zagadnienie numer 2. Większość leków przechowuje się w temperaturach 15-20 piztów. Zagadnienie numer 3.

Wirgodność panująca w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów leczniczych najczęściej nie może przekraczać 70%. Zagadnienie numer 4. W Polsce największą grupę opakowań produktów leczniczych stanowią opakowania wyprodukowane z tworzy sztucznej. Zagadnienie numer 5. Polimerem o największym znaczeniu dla opakowalnictwa farmaceutycznego jest polietylem. Zagadnienie numer 6. Szkło wojenne borokrzemianowe z dodatkami tlenku boru z zasadowego tlenku glinu do tlenków metali ziem alkalicznych to szkło tychu pierwszego. Zagadnienie numer 7. Szkło sodowo-wapniowo-grzemianowe o modyfikowanej powierzchni zawierające dodatki tlenku sodu i tlenku wapnia o wysokiej odporności hydrolytycznej to szkło typu drugiego. Zagadnienie numer 8. Polichlorem winylu PVC charakteryzuje umiarkowana przepuszczalność dla gazów i paru. Zagadnienie numer 9. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest wymagane dla produktów leśniejszych roślinnych.

Zagadnienie numer 10. Kierownikiem punktu aptecznego może być technik farmaceutyczny posiadający trzyletni staż w aptekach ogólnodostępnych. Czy państwo zdążyli zamontować czy coś mam powtórzyć? Tak, dziękujemy. Siódmkę, gdyby pani mogła na slajdzie wyświetlić. Dobrze, to jest o szkła. To jest slajd numer 34. Szkło sodowo-wapniowo-przemianowe o modyfikowanej powierzchni zawierające dodatki tlenku sodu i tlenku wapnia o wysokiej odpowiedzialności hydrolytycznie i to szkło typu drugiego. Czy coś jeszcze mogę państwu powtórzyć? Dziękuję. To jeżeli wszystko jest jasne to zapraszam państwa na wykład o godzinie 11. 20 na osobnym kanale. To już nie będzie tutaj, tylko trzeba się przełączyć na kanał o znakowaniu opakowania. Dziękuję państwu serdecznie. O której godzinie? Dziękujemy. .


S K R Y B O T

Transkrypcje

Skrybot. 2023, Transkrypcje video z YouTube

Informujemy, że odwiedzając lub korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę aby nasz serwis lub serwisy naszych partnerów używały plików cookies do przechowywania informacji w celu dostarczenie lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług oraz w celach marketingowych.