Skrybot transkrypcje nagrań

Promowane transkrypcje

TRANSKRYPCJA VIDEO

dariusz-ciesielski-fitoterapia-5-przechowywanie-i-obrot-produktami-leczniczymi-1

Dariusz Ciesielski

Fitoterapia 5 Przechowywanie i obrót produktami leczniczymi 1

Opis wygenerowany przez Skrybot

Dla tego filmu nie została wybrana usługa automatycznego generowania opisu. Wciąż można to zrobić wybierając odpowiednie opcje sekcji Premium.

Transkrypcja wygenerowana przez Skrybot

Tak dobrze dziękuję. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. O! Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Mam dzisiaj przyjemność przedstawić Państwu wybrane zagadnienia związane z przechowywaniem produktów leśniczych oraz ich obrotem. Dzisiejszy wykład obejmuje cztery godziny lekcyjne i chciałabym również Państwa poinformować, że wykład jest nagrywany. Ponieważ dzisiejszy wykład dotyczy przechowywania produktów leśniczych i ich obrotu, został on podzielony na cztery części. W pierwszej części przedstawię Państwu podstawowe definicje, które są ściśle związane z tematem dzisiejszego z układu.

W drugiej części omówię podstawowe informacje, które są związane z przechowywaniem produktów leśniczych. W trzeciej części omówię obrot produktami leśniczymi i w czwartej, ostatniej części wszystkie informacje, które zostaną przedstawione w trakcie dzisiejszego wykładu zostaną podsumowane. Tak jak wspomniałam, pierwsza część dzisiejszego wykładu dotyczy podstawowych definicji, które są związane z przedmiotem. Te podstawowe definicje zostały przedstawione i omówione w ustawie z dnia przez tego września 2001 roku. Nazywa się ona prawem farmaceutycznym. Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią tej ustawy, trakcie przerwy. Prześlę Państwu ten plik w GDF na akcjniskach.

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje wszystkie kwestie związane z produktami leśniczymi, które są tematem dzisiejszego z układu, przedstawia, tak jak wspomniałam, prawo farmaceutyczne, które zostało opublikowane w formie ustawie w dniu 6 września 2001 roku. Bardzo ważne jest to, że ustawa ta odnosi się zarówno do leków dla ludzi, jak i leków dla zwierząt. Ustawa ta jest bardzo przydatna do dzisiejszego wykładu, ponieważ ściśle określa ona zasady, które obowiązują w kwestiach dopuszczenia leków do wrotu, warunków ich wytwarzania, jak również reklamy oraz obrotu produktami leśniczymi. Także wszystkie zagadnienia, które obowiązują Państwa w tym przedmiocie, zostały opisane w tej ustawie.

Warto też podkreślić, że ustawa ta reguluje wszystkie kwestie, które są związane z wyprowadzeniem badań klinicznych oraz z wymaganiami, które dotyczą artyk, hultowni farmaceutycznych oraz wszystkiego rodzaju placówek, które zajmują się obrotem woza artycznym. Tak jak wspomniałam, najpierw należy przedstawić Państwu podstawowe definicje, które będą przesadzone w trakcie całego tego wykładu. Także tutaj bardzo ważnymi terminami są takie terminy jak produkt leśniczy przede wszystkim, ponieważ jest on przymiot tematem dzisiejszego wykładu. I według ustawy z roku 2001 produkt leśniczy, czyli inaczej też chlek, nie zdefiniowana jego substancja lub też zmieszenina różnych substancji, która przede wszystkim jest stosowana czy też ma właściwości zachobiegania lub leczenia chorób, które dotyczą zarówno ludzi jak i zwierząt.

I przede wszystkim produkt leśniczy może być też podawany człowiekowi lub zwierzęci w celu postawienia tej diagnozy lub też przywrócenia, poprawienia i modyfikacji fizjologicznej w funkcji organizmu. Także jest to bardzo ważne, by przede wszystkim znać definicję produktu leśniczego. Z definicją, z terminem produktu leśniczego ściśle jest też związany termin badanów produktu leśniczym, który z kolei jest wymieniowany jako substancja albo mieszanina substancji, w którym nadano prostość farmaceutyczną, substancji czynnej i też plantcebo i która jest badana albo też stosowana jako produkt referencyjny badaniu klinicznym i może być ten produkt lub nieproniesz dopuszczony do obądu. Kolejnym bardzo ważnym terminem, który z kolei jest ściśle związany z kierunkiem Państwa Studiów jest termin produktu leśniczego roślinnego.

Przepraszam bardzo, czy mam pytanie, czy Pani nam udostępni tę prezentację? Oczywiście w przerwie wyśle Państwu plik. Także będą Państwo mieli dostęp do całej prezentacji i do wszystkich plików, które ściśle dotyczą tego przedmiotu. W przerwie na pewno wyśle. Proszę uprzejmie. Kolejnym bardzo ważnym terminem, który już tutaj ściśle dotyczy Państwa kierunku Studiów jest produkt leśniczy roślinny i tutaj przedstawiłam Państwu tę definicję bardzo szczegółowo, ponieważ jak wspomniałam ten termin może Państwa zainteresować. I tutaj według ustawy produktem leśniczym roślinnym nazywamy taki produkt leśniczy, który zawiera jako składniki czynne jedną lub więcej substancji roślinnych albo jedną lub więcej przedworów roślinnych albo z kolei jedną lub więcej substancji roślinnych w połączeniu z jednym lub więcej przedworem roślinnym.

Także jest to mieszanina substancji roślinnych albo przedworów roślinnych albo substancji roślinnych i przedworów roślinnych. I tutaj ustawa ta też ściśle definiuje czym jest substancja roślinna, czym jest przedwór roślinny. I tak też substancja roślinna to są wszystkie, mogą być całe lub podzielone na części lub pocięte rośliny, części roślin, blony lub grzyby, porosty, które mogą być suszone lub świeże lub też niektóre wydzieliny tych roślin, które tutaj tak jak jest szczegółowo napisane, które nie zostały podane o kreślonomoprocesowi, mogą być znane za substancje roślinne. Z kolei przedwór roślinny z definicji jest to przedwór otrzymany przez oddanie substancji roślinnych w różnym procesu, takim jak na przykład ekstrakcja, destylacja, wyzyskanie, frakcjonowanie, oczyszczanie, zagęszczanie czy też fermentacja.

Czyli to jest po prostu to, co otrzymujemy w wyniku procesów, które stosujemy do różnych substancji roślinnych. I tutaj ustawa podaje, że przedworami są w szczególności rozdrobione lub stoszkowane substancje roślinne, nalewki, wyciągi i wyciśnięte solki. Także myślę, że warto, żeby Państwo pamiętali tę definicję i wiedzieli, czym tak naprawdę jest produkt leczniczy roślinny, tak jak omieszanina substancji roślinnych lub też przedworów roślinnych. Kolejne definicje, tutaj myślę, że są Państwo doskonale znane, tutaj tak tylko pokrótce, produkt leczniczy weterynaryjny. Oczywiście jest to produkt, który jest stosowany łącznie z wierzą. Kolejna definicja, produkt radioforma solityczny, jest to produkt leczniczy z wyłączeniem produktu leczniczego weterynaryjnego, który zabiera jeden lub więcej izotopów radioaktywnych. Także to jest, myślę Państwu, doskonale znane.

I warto też wiedzieć, czym jest lek aptyczny jako produkt leczniczy sporządzany w apteczce. Tak są definiowane leki aptyczne i są one przygotowane zgodnie ze dzisiaj określoną procedurą i są one wybywane w apteczce. Z kolei leki gotowe, jest to produkt leczniczy, który wprowadzany z istotą rotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu. Dzisiaj też będę Państwu przedstawiać podstawowe informacje, które są związane z opakowaniami leków. I już jednak ostatni definicj, które są ściśle związane z przedmiotem. Jest to lek recepturowy, który jest sporządzany w apteczce na podstawie recepty lekarskiej. A tutaj oczywiście w przypadku produktu leczniczego weterynralnego jest wydawane na podstawie recepty wystawianej przez lekarza weterynalnego.

Moc produktu leczniczego, ten termin też będzie się pojawiał w trakcie dzisiejszych wykładów, jest zdefiniowany jako zawartość substancji przywnych, która jest wyrażona ilościowo na jednostkę dawkowania, jednostkę obietności lub masy, zależnie od postaci, w jakiej występuje dany lek. I tutaj ważna jest też definicja substancji, jako każda materia, która może być pochodzenia zarówno ludzkiego, zwierzęcego, roślinnego, czy też chemicznego. I oczywiście jeżeli tutaj mówimy o substancjach pochodzenia ludzkiego, to mamy na myśli ludzką krew, czy też elementy i składniki z niej pochodzące. Jeżeli mówimy o substancji pochodzenia zwierzęcego, to tutaj mamy na myśli przede wszystkim mikroorganizmy, całe organizmy zwierzęce, fragmenty różnych organów, wydzieliny zwierzęciem, toksyny, czy też różnego rodzaju wyciągnięta.

Jeżeli mówimy o substancji roślinnej, czyli tutaj też definicja ściśle związana z kierunkiem Państwa studiów, substancja roślinna tutaj mamy na myśli przede wszystkim mikroorganizmy, czy też całe roślinne części roślin, czy też wyciągniętych. I substancja chemiczna, to oczywiście tutaj mówimy przede wszystkim o pierwiastkach, w związkach chemicznych, które mogą występować naturalnie w przyrodzie lub też są otrzymywane na drodze różnych przemian chemicznych, czy też syntes. I już ostatnia z definicji, która tutaj ściśle związana z dalszą treścią wykładu dotyczy terminu dobra praktyka wytwarzania.

Termin ten już będzie później omawiany, także warto kojarzyć, że dobra praktyka wytwarzania to jest taka praktyka, która gwarantuje, że produkowany na produkt leczniczy, czy też substancja czyna są wyznażane i kontrolowane w odpowiednią do planowanego, czy też zamierzonego ich zastosowania zgodnie z wymaganiami, które są ściśle określone w specyfikacjach i dokumentach, które stanowią podstawę wydania danego leku, czy też dobra praktyka do obroku. Także tak wygląda część, która dotyczy terminów, które są tutaj związane z treścią dzisiejszego tematu. Warto przede wszystkim pamiętać, że wszystkie te definicje są przedstawione prawie farmaceutycznym i tutaj ważnymi terminami są takie terminy jak produkt leczniczy, badany produkt leczniczy, tak warto pamiętać, czy one się różnią.

Oczywiście produkt leczniczy roślin, warto pamiętać, czym jest i produkty lecznicze weterynaryjne, radioformatyczne, lek ateczny, lek gotowy, recepturowy i też warto wiedzieć, czym jest moc produktu leczniczego. I warto pamiętać, że wszystkie regulacje, które są związane z wytwarzaniem produktów leczniczych opisuje dobra praktyka wytwarzania. Dobrze, druga część dzisiejszego wykładu dotyczy przechowywania produktów leczniczych. Oczywiście dobre, prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych ma bardzo duże znaczenie, ponieważ nieprawidłowe z kolei warunki przechowywania leków niosą za sobą wiele, wiele masy w tenci. Przede wszystkim, tak jak tutaj zostało przedstawione, nieprawidłowe warunki przechowywania leków mogą powodować szybsze się ich starzenie, a to oczywiście ogranicza ich termin przydawności do stu życia. Ponadto, kiedy leki będą przechowywane w sposób nieprawidłowy, mogą one wchodzić w różnego rodzaju niepożądane reakcje chemiczne.

Także o tym warto pamiętać, to jest bardzo ważne i oczywiście, jak zapewne wszyscy Państwo doskonale wiedzą, korzystanie z leków, które byli nieodpowiednio przechowywane może poważnie zakroić życiu i zdrowiu pacjentów. Także przede wszystkim warto pamiętać te niedobre konsekwencje nieprawidłowego przechowywania leków. Tak, one może prowadzić do ograniczenia terminu przydawności danych leków i co równie ważne leki, które są nieprawidłowo przechowywane prawdopodobnie będą wchodzić w różne niepożądane reakcje chemiczne, a to z kolei może zadażać zdrowiu i życiu. Taka tutaj została Państwa przedstawiona prawidłowe przechowywanie leków i różnych produktów farmaceutycznych w czasie między ich produkcją a dystrybucją tutaj zapewnia nam skuteczność leczenia, trwałość leków, które są podawane pacjentom i zapewnia również bezpieczeństwo leków i zdrowia osób je zwożywających. Także tutaj to jest bardzo ważne.

Dzisiejszy wykład dotyczy przechowywania leków i tutaj należy podkreślić, że wszystkie najważniejsze definicje czy też terminy czy też zapowiedzania i informacje, które dotyczą przechowywania leków przedstawione są w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 13 marca 2011 roku. Również Państwu zobaczę ten tydzień i tak naprawdę wszystkie informacje, które dotyczą dzisiejszego przedmiotu w części przechowywania leków są ściśle przedstawione w tym rozporządzeniu. Także zachęcam do zapoznania się z jego treści. I tutaj rozporządzenie to przedstawia wiele najistotniejszych wymagań, które związane są z przechowywaniem leków. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że przechowywanie produktów leśniczych powinno się odbywać w pomieszczeniach, które są objęte zezwoleniem na obrót uruchowy produktami leśniczymi. Także nie wolno przechowywać leków w dowolnych miejscach, tylko muszą one być przechowywane w takich miejscach, które takie zezwolenie obejmuje.

Tak jak tutaj zostało podkreślone, w przypadku posiadaczy z wywolenia na wychoważenie lub import produktów leśniczych pomieszczonych właśnie w pomieszczeniach, które objęte są takim zezwoleniem. Pomieszczenia, w których przechowywane są lekkie, oczywiście muszą być czyste, muszą być suche i musi być w nich zapewna temperatura, która mieści się w pragnicach przewidzianych dla przechowywania produktów leśniczych. Także przede wszystkim pomieszczenie powinno mieć zezwolenie na przechowywanie produktów leśniczych. Pomieszczenia te powinny być czyste, suche i powinny zapewnić odpowiednią temperaturę dla danych produktów leśniczych. Warto też pamiętać o tym, że produkty lecznicze i wroby medyczne powinny być wchłonione przed szkodliwym wpływem światła. Właśnie wspomniane już nie temperatury, która nie jest w odpowiednich normach. Powinna być produkty te powinny być wystarczone przed wilkością i najróżniejszymi czynnikami zewnętrznymi.

Rozporządzenie to podaje też, że produktów nie powinno się przytrzymywać bezpośrednio na podłodze, chyba że ich opakowanie zewnętrzne po prostu na to pozwala. Produkty lecznicze, w przypadku których zbliża się koniec terminu ważności, należy bezbłocznie usunąć zapasów, które są przeznaczone do sprzedaży lub zbycia fizycznie lub przy użyciu innego równoważnego systemu segregacji elektronicznej. Także produktów te wyboru niech brych. O co chodzi z tym systemem segregacji elektronicznej? Jak to usuwać produkty lecznicze za pomocą systemu segregacji elektronicznej? Wszystkie kurtownie, farmaceutyczne czy też wszystkie miejsca, w których przekowywane są leki, zaopatrzone są zaopatrzone. Po prostu mają do dyspozycji pewnego rodzaju systemy elektroniczne, których monitorują i których zapisywane są leki, które jeszcze mogą być wydane, które jeszcze mogą być importowane.

Tutaj jeżeli jest napisane, że przy użyciu innego równoważnego systemu segregacji elektronicznej, to znaczy, że leki tych systemów należy usunąć jako leki, które są dostępne lub leki, które można importować. A ten koniec terminu ważności, to mamy rozumieć jako na przykład pół roku do końca czy miesiąc do końca? Jak to wygląda? Myślę, że to jest kwestia tygodni. Dziękuję. Także tutaj jeżeli chodzi o jeszcze raz te miejsca, w których leki są przekowywane, tam przede wszystkim muszą mieć one zezwolenie, muszą być czyste, suche, musi być nie zapewniona temperatura, musi być zapewniony brak zbyt intensywnego. Muszą być chronione przed wpływem światła, wilgoci i najróżniejszych czynników zewnętrznych.

Generalnie leków nie przechowuje się na podłodze i tutaj jeżeli tak, jak już zostało wspomniane, spisza się koniec terminu ważności, należy je usunąć ze sprzedaży i w systemach elektronicznych monitorować je jako leki, które nie są już dostępne. Także tak wykonują regulacje związane z miejscem przechowywania leków. I tak jak już przed chwilą wspomniałam, odpowiadając na Panie pytanie, leki przechowywane są w magazynach i w urtowniach i muszą one oczywiście spełnić odpowiednie warunki składowania, oczywiście zostało wspomniane i przede wszystkim muszą one również zapewniać niezawodną logistykę, czyli wspomniane już wcześniej temperatura, wilgotność oraz ograniczony dostęp do światła. Także ten slajd tak naprawdę tutaj podsumowuje wszystkie regulacje, które są związane z przechowywanie leków i produktów leczniczych.

Tak to są przede wszystkim magazyny i urtownie, które mają na tym zezwolenia. Jeżeli chodzi o to obrót takiego obiektu magazynowego, w którym przechowywane są leki i produkty lecznicze, wyróżniamy cztery takie podstawowe i kluczowe aspekty. Przede wszystkim należy to stosować powierzchnię magazynową do ilości, czyli liczby leków, które dana urtownia czy magazyn ma przechowywać. Ważne jest też, aby lokalizacja takiej urtowni czy też magazynu była odpowiednia, czyli tutaj będzie zapewniony łańcuch dostaw i miejsce takiej urtowni czy magazynu usprawni nam czy też zapewni chociaż podstawowe procesy logistyczne oczywiście. Tak to trzeba też mieć na uwadze. Kolejny kluczowy aspekt, już wspomniany wielokrotnie dzisiaj, takie magazyny muszą zakwarantować prawidłowe i w ogóle możliwe do realizacji warunki środowiskowe przechowywania takich leków.

Także trzeba wiedzieć czy w ogóle te wszystkie wymagania wcześniej przedstawione są możliwe do zrealizowania. I oczywiście magazyn czy też kuchtownia powinny być wyposażone w nowoczesną automatykę magazynową oraz rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej danego obiektu. Także to są takie cztery podstawowe warunki jeżeli chodzi o przechowywanie leków w magazynach i w kuchtowniach. Teraz przedstawiając Państwu bardziej szczegółowo warunki temperatury i wilgotności takich pomieszczeń, wypisałam takie najważniejsze informacje. Właśnie temperatura i wilgotność zostały już wcześniej wymienione jako takie kluczowe asperty. I tutaj warto pamiętać o tym, że większość leków przechowuje się w temperaturach od 15 do 25 stopni. Oczywiście jest wiele leków, które wymagają innej temperatury, ale tak uogólniając generalnie większość leków przechowuje się w takim zakresie temperaturowym.

I oczywiście temperatura jest uzależniona od specyfiki danego leku czy też danej grupy leków. Szczególne produkty, które wymagają niższych temperatur podczas magazynowania, a czasem też ich transportu, to są oczywiście szczepionki, probiokrytki czy też insulina. To również chciałabym podkreślić, że generalnie leki przechowuje się i transportuje w temperaturach od 15 do 25 stopni, ale oczywiście należy mieć na upadze, że jest gruba produktów, które oczywiście wymagają innej temperatury i tak na przykład są to szczepionki, insulina czy też probiotyki. I oczywiście tutaj największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o przechowywanie leków i ich transport, to są temperatury, z którymi mamy do czynienia w okresie letnim.

I tutaj przechowywanie leków wymaga intensywnej pracy systemów głodzących, czyli tutaj właśnie, żeby zapewnić tę temperaturę między 15 a 25 stopni, więc wciąż, a tu tutaj ważne jest, by zapewnić odpowiednie systemy chłodzące. I to dotyczy tego punktu, który został Państwu przedstawiony na wcześniejszym slajdzie, wyposażenie w nowoczesną automatykę magazynową, tak, także tutaj to dotyczy na przykład systemów chłodzących. Jeżeli chodzi o wilgotność, która panuje w pomieszczeniach, w których stosuje się, w których przytrzymuje się leki, to podaje się, że najczęściej wilgotność nie może przekraczać 70 stopni, przy czym niektóre oczywiście produkty farmaceutyczne mogą wymagać spotkania w górej niższej wilgotności, także tak wyglądają te regulacje prawne, najczęściej leki w temperaturze między 15 a 25 stopni i najczęściej wilgotność nie powinna przekraczać 70 stopni.

Także tak wyglądają zakadnienia przyspawione w rozporządzeniu odnośnie przechowywania leków w grudowniach i magazynach, także miejsca te powinny mieć na to w ogóle ze zmolenieby, mogą przechowywać produkty leżnicze, powinny być suche, mieć odpowiednią temperaturę, wilgotność i ograniczony dostęp do światu. I tutaj jeżeli chodzi o dowód obiektu magazynowego, to tutaj są cztery kluczowe aspekty. Przede wszystkim powinna być dostosowana powierzchnia, grudownia powinna znajdować się w odpowiednim miejscu, który zapewni nam możliwość przeprowadzenia procesów lodystycznych, powinny być zapewnione warunki środowiskowe i odpowiednia automatyka magazynowa, na przykład odpowiednie zamy chłodzące w przypadku leków, które powinny być przechowywane w temperaturze niższej niż podawany ogólny zakres, czyli od 15 do 25 stopni.

Także to wygląda tak jeżeli chodzi o przechowywanie leków w systemach i w fructowniach i w magazynach, ale warto też oczywiście wspomnieć informacje, które tak są zapewne dyskutowane wiedzą i są to zakatnienia związane z przechowywaniem leków w domu. Przede wszystkim leki takie powinny być przechowywane w apteszce, powinno być to stałe i starannie wydane miejsce, które nie będzie nam narożało leki na niekorzystne czynniki środowiskowe. Leków oczywiście nie powinno się przechowywać w łazience i w kuchni, ponieważ może być w tych miejscach zbyt wysoka wilgotność powierzchnia i stosunkowo wysoka temperatura. Oczywiście nie powinno się przechowywać leków w szafkach, ponieważ w szafkach, w których są przechowywane równocześnie akty były spożywcze, ponieważ łatwo tutaj o pomyłkę.

Oczywiście leki nie powinny być przechowywane substancjami łatwo opalnymi i toksycznymi i nie powinny być w zasięgu dzieci. Jeżeli chodzi o przechowywanie leków w domu, to chciałabym Państwu przedstawić pokutę wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez studentki farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tutaj prześlę Państwu dokładnie treść tych badań, są bardzo interesujące, ponieważ według badań przeprowadzonych przez studentki tylko 40% ankietowanych, to były badania przeprowadzone w 2021 roku, także niedawno. Zaskakujące jest to, że tylko 40% ankietowanych osób zawsze sprawdza wymiot i konsystencję leków przed jego zastosowaniem. Aż 30% ankietowanych przyjmuje leki po upływie terminu o ważności. Jest to po prostu niedopuszczalne. Myślę, że jeżeli kogoś z Państwa interesuje ten temat, to warto się z tym artykułem zapoznać.

Przygotowując ten przykład, właśnie znalazłam te wyniki badań przeprowadzone tutaj przez studentki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. I dlatego zrezygnowałam się, że wstawić te podstawowe zakupienia, jeżeli chodzi o przechowywanie leków w domu. Ale że tylko 40% ankietowanych sprawdza wymiot i konsystencję leków przed jego zastosowaniem i aż 30% ankietowanych przyjmuje leki po upływie terminu o ważności. To są bardzo zaskakujące wyniki. Czy tutaj jeżeli chodzi o przeprowadzanie leków w domu, ktoś z Państwa chciałby może coś dodać, jakieś inne uwagi czy też informacje, o których warto wspomnieć, a ja ich tutaj na przykład nie wymieniłam.

I jaka jest Państwa opinia na temat wyników czy badań przeprowadzonych przez studentki informacji? Jeżeli ktoś z Państwa chce się podzielić swoją opinią czy uwagami, to zapraszam Państwa do dyskusji. Jakie pytanie? Czy jest napisane, wśród kogo przeprowadzały ankiety te studentki? Kto byli te osoby ankietowane? Jeżeli dobrze pamiętam, były to osoby mieszkające na terenie województwa śląskiego. Jeszcze to sprawdzę i liczbę osób też co prawda nie pamiętam, ale wszystkie te dane były podane w artykule. W przerwie spojrzę do tego artykułu i Państwu prześlę. Były to badania przeprowadzone na uni, badania akademickie, więc z pewnością były przeprowadzone na dużej dziedzibie ankietowanych. Na pewno nie było to po 10 osób.

Tutaj Pani Anita pyta czy możemy się skupić bardziej na ziołach, a nie lekach? Szanowni Państwo, tematem dzisiejszego przedmiotu są produkty ręcznicze. Ja muszę dostosowywać się do przedmiotu. Nie mogę zmieniać treści programowej Państwa studiów. Jeżeli chodzi o zioła, to przygotowałam jutrzejszy wykład dla Państwa zgodnie z zagadnieniami przesłanymi przez Państwa. Większość zagadnień znalazłam w artykułach naukowych, także z przyjemnościami Państwu przedstawię. Tutaj Pani Anita dodała, że zioło jako produkty lecznicze oczywiście. Przede wszystkim obowiązuje Państwa z tego przedmiotu, który ja realizuję, Prawo Formacji Optycznej i Rozporządzenie Ministra z 2015 roku. Przedstawiam Państwu treść tego rozporządzenia. Takie jest po prostu mój obowiązek. Tematem są przede wszystkim produkty lecznicze.

W pierwszych slajdach są pewne informacje, jeżeli się nie mylę o produktach pochodzenia roślinnego, ale treść program studiów i ten przedmiot dotyczy akurat ściśle przechowywania i oprotu produktami leczniczymi. Także też mają odpowiedź na Pani komentarz. Czy ktoś z Państwa chciałby się podzielić jeszcze uwagami czy informacjami związanymi na przykład tutaj z przechowywaniem leków w domu czy też skomentować niemiecki badań studentek? Zapraszam do dyskusji oczywiście. Ja chciałam powiedzieć taką informację, dygresję. Kiedyś rozmawiałam ze sobą pracującą w firmie farmaceutycznej.

Wiele lat temu i ta osoba powiedziała mi, że właśnie w firmach farmaceutycznych jest taka informacja, oczywiście ona nie może być prezentowana jako po prostu zalecenie, że leki pół roku po terminie ważności zachowują jeszcze wszystkie swoje właściwości w prawidłowy sposób, że jest taki margines, o którym osoby pracujące w firmach farmaceutycznych wiedzą, że przez pół roku te leki zachowują jeszcze po utracie daty ważności swoje właściwości. Czyli to jest takim marginesem te daty ważności są. Może to właśnie wynikać z obawy, że są osoby, które po upływie terminoważności tak te leki przyjmą, tak że może nie dochodziło do wielu niepożądanych później rzeczy, które mogą być rzeczywiście przeterminowanego leku.

Może w ten sposób producenci się leków zabezpieczają? Możliwe, że do pół roku po prostu to jeszcze są bezpieczne. Tak, dziękuję za Pani komentarz. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze tutaj coś dodać? Jestem się do komentarza po mięscyny, ponieważ zajmowałam się w swojej karierze zawodowej rejestracją produktów leczniczych. Jeśli chodzi o datę przydatności, ona tylko i wyłącznie wynika z badań stabilności danej substancji aktywnej. Jeżeli dana substancja aktywna rozkłada się w bardzo długim okresie czasu, to faktycznie te leki jeszcze do pół roku w okresie ważności są zdatne do spożycia. Ale są takie substancje aktywne, które rozkładają się w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę lek już nie działa po tym upływie.

Właśnie taka substancja aktywna zawarta w leku nie działa po upływie daty ważności. Tak że to zależy też od produktu, z jakim mamy do czynienia, od substancji aktywnej, którą używamy w danym produkcie lecznictwem. Dziękuję pięknie. A tutaj pani wspomniała, że pracowała pani przy rejestracji produktów leczniczych. Jakie są pani odczucia w związku z wykonywaniem tej pracy? O co pani doktor dokładnie pyta? Jak długo pani pracowała? Czy to była duża firma farmaceutyczna? Czy była pani uzatysfakcjonowana w wykonywaniu tej pracy? Czy była to praca interesująca, która rzeczywiście przynosi satysfakcję i daje możliwość rozwoju? Czy raczej ta praca nie była specyficznie interesująca? Tak ogólnie? Tak ogólnie pracowałam dla międzynarodowej korporacji, bardzo znanej w naszym kraju, jednej z największych na świecie.

Praca była bardzo interesująca, aczkolwiek bardzo wymagająca jednocześnie. Była bardzo duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o terminy, taki biznesowy stres, duża atresja. Natomiast oczywiście tak, przez pierwsze lata bym powiedziała, że jest to praca na pewno bardzo rozwojowa i dająca duży pogląd na różne rzeczy. Natomiast też należy pamiętać, że jeżeli się pracuje dla korporacji, pracuje się w bardzo dużych, szeroko rozwiniętej strukturach. Także jakby w obrębie rejestracji też jesteśmy podzieleni na działy. Ja się akurat zajmowałam rejestracją pod kątem wytwarzania, specyfikacji, badań stabilności. W związku z czym tutaj mogę udzielić jakieś informacje, jak to u nas wyglądało. Natomiast też były grupy, które się zajmowały osobno, badaniami klinicznymi. Także do tych danych teoretycznie nie miałam większego dostępu.

Czyli to na pewno była praca bardzo odpowiedzialna, bardzo rozwojowa i mogła się Pani Przeszę nauczyć, jak rozumiem w korporacji to jednak wiele struktur i wiele zależności. A jeżeli mogę spytać Pani, wycztałcenie jest chemiczne czy medyczne, czy w ogóle niezależne z produktami leżniczymi? Wykształcenie mam po krewne, jakby do farmaceutycznego, to znaczy po biotechnologii i po inżynierii chemicznych. Także nic totalnie związane z farmacją, albo z wykształceniem okołomedycznym. Rozumiem, dziękuję pięknie, ale inżynieria chemiczna jest bardzo pograwnana naukom farmaceutycznym tak naprawdę. Tak samo jak technologia chemiczna i wszystkie nauki chemiczne. Także świetnie, bardzo Pani dziękuję za interesujący komentarz. Świetnie, dziękuję pięknie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś dodać? Nie ma więcej komentarzy, także bardzo dziękuję za te wypowiedzi.

Przejdziemy do kolejnej części wykładu. W kolejnej części wykładu chciałabym przedstawić Państwu informacje związane z opakowaniami leków. Także do tej pory omówiliśmy przede wszystkim takie w cudzysłowie globalne przechowywanie leków, czyli warunki, które muszą być zapewnione w magazynach i w kurtowniach, które są przeznaczone do magazynowania produktów leczniczych. Kielka słów oczywiście o przechowywaniu leków w domu. I teraz bardzo ważne jest to, aby przedstawić Państwu podstawowe informacje, które są związane z opakowaniami leków. Oczywiście bardzo ważne jest to i zapewne wszyscy Państwo doskonale wiedzą, że opakowanie leków ma za zadanie chronić leki przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami niezależnie od tego, w jaki postaci te leki występują, czy jest to płyn, czy proszek, czy plików, itd.

Poza tym opakowanie leków ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo przechowywania i transportowania leków. Ma zmniejszyć ryzyko użycia tych leków przez dzieci i ostatnio tutaj najmniej tak naprawdę znacząca rola ma zapewnić estetykę leków, czyli przyciągać konsumentów i zapewnić lepsze doświadczenia wychowywania. Także ta część wykładu dotyczy opakowań leków jako część, która dotyczy z kolei przechowywania leków. Także ma zapewnić bezpieczeństwo przechowywania i transportowania i ochronić leki przed różnego rodzaju uszkodzeniami i przed dostawem do dzieci. Wyróżniamy dwa rodzaje opakowań leków. Są to opakowania zewnętrzne i opakowania bezpośrednie. Opakowania zewnętrzne to są takie, którym umieszcza się opakowanie bezpośrednie leków. Z kolei opakowania bezpośrednie to są takie, które mają bezpośredni kontakt z produktem leczniczym.

Także tak jak tutaj zostało państwu przedstawane na slajdzie, tutaj mamy opakowanie zewnętrzne i opakowanie bezpośrednie, czyli przede wszystkim z różnego rodzaju listy. Materiały stosowane do produkcji leków to są przede wszystkim tworzywa sztuczne. Według danych literaturowych w Polsce oczywiście największą grupę stanowią opakowania z tworzyw sztucznych, to jest aż 67%. Leki mogą być też przechowywane w opakowaniach wykochanych z metalu, z lany oraz z szkła. To są takie trzy podstawowe materiały, z których produkuje się opakowania leków zarówno zewnętrznych, jak i bezpośrednie. Tak jak wspomniałam, w Polsce największą grupę materiałów, które są stosowane do produkcji opakowań leków, stanowią tworzywa sztuczne. Wynika to z faktu, że mają one niewątpliwie wiele zalec, takie opakowanie z tworzyw sztucznych.

Przede wszystkim są one lekkie, co ułatwia ich transport i obniża oczywiście jego koszty. Opakowania z tworzyw sztucznych są tanie i trwałe. Poza tym w tworzyw sztucznych możemy wyprodukować opakowania, które są przezroczyste, zarówno przezroczyste, jak i mogą mieć różnego rodzaju, różne kolory. I tutaj, tak jak zostało podpisane, liczne zalety pojemników z tworzyw sztucznych sprawiają, że takie zarówno butelki, jak i różnego rodzaju pojemniki sprawdzają się zarówno jako opakowania na tabletki, proszki, substancje ciepłe czy też pusta. Także tutaj warto pamiętać o tym, że to, że leki w Polsce opakowywane są przede wszystkim w tworzyw sztucznych, wynika z tego, że takie opakowania są lekkie, trwałe, tanie i można w nich przeprowadzić różnego rodzaju produkty lecznicze wystarczające w różnej formie, zarówno jako tabletki, proszki, substancje ciepłe czy półstałe.

Tutaj troszeczkę chemii. Pamiętałam, że tutaj nie są Państwo za bardzo zainteresowani aspektami chemicznymi, ale tutaj należy podkreślić to, że właśnie opakowania, które są stosowane do leków są wykwarzane w tworzyw sztucznych, czyli oczywiście z polimerów i do takich najpopularniejszych polimerów, z których produkuje się opakowania do leków zaliczamy polietylen, polipropylen, polichlorek winylu, jak również polietylen octan winylu, polistyren czy też polichlorek winylu. Także to są takie najbardziej popularne polimery, z których te opakowania się wytwarza. I tutaj właśnie ponieważ przedmiot, dzisiejszy wykład dotyczy przechowywania leków do należych momentów, które są to przede wszystkim tworzywa sztuczne. I tutaj wymieniłam bardzo po krótce właściwości tych tworzyw sztucznych, z których produkuje się opakowania. Tak jak wcześniej wspomniałam, jednym z najbardziej popularnych jest polietylen.

I myślę, że to wszystkie bardzo podstawowe właściwości tych polimerów przedstawię Państwu po przerwie. Może zaproszę Państwa na piętnastom minutową przerwę do godziny dziewiątej. .


S K R Y B O T

Transkrypcje

Skrybot. 2023, Transkrypcje video z YouTube

Informujemy, że odwiedzając lub korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę aby nasz serwis lub serwisy naszych partnerów używały plików cookies do przechowywania informacji w celu dostarczenie lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług oraz w celach marketingowych.