SkryBot
przewijanie
przewijanie
 1. Wersja regulaminu w pdf język polski: https://skrybot.tv/skrybotDoMowySklep_v2_new2/regulamin.pdf
 2. Wersja tekstowa regulaminu:

Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywanie.pl oraz skrybot.pl

0. Kupując SkryBota zgadzasz się z Regulaminem zakupów i wyrażasz zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Możliwość odstąpienia od umowy jest wyłączona!

Zawsze możesz sprawdzić wersję demonstracyjną, oraz skonsultować się bezpłatnie w kwestii przydatności licencji do Twoich celów.

1
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1 – Treść regulaminu
1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej
„Regulaminem” zawiera:
a. oznaczenie Usługodawcy;
b. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
ii. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze
bezprawnym;
d. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną;
e. tryb postępowania reklamacyjnego;
f. inne postanowienia.
§ 2 – Oznaczenie Usługodawcy
2. Przez Usługodawcę rozumie się:
Przepisywanie.pl sp. z o. o. Czerniakowska 159, 00-453 Warszawa;
KRS 0000447694; NIP 7010369503; REGON 146529641;
tel 790-013-206, 22-8647850, e-mail: poczta@przepisywanie.pl lub
przepisywanie@gmail.com.
§ 3 – Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu Internetowego
znajdującego się pod adresem internetowym: www.przepisywanie.pl (zwanego dalej
„Serwisem”), zwane dalej „Usługami”.
4. Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym w
szczególności:
a. przepisywanie z nagrań audio i wideo;
b. przepisywanie nagrań sądowych;
c. przepisywanie rozpraw sądowych;
d. tworzenie napisów filmów;
e. przepisywanie nut ze słuchu;
f. przepisywanie tekstów;
g. odszumianie nagrań do przepisania;
h. oprogramowanie do przepisywania nagrań oraz nagrywania rozmów;
i.nagrywanie spotkań, konferencji, rad, walnych zgromadzeń;
j.konwertowanie, kopiowanie, mastering formatów audio i wideo oraz tekstu;
k. profesjonalna obróbka nagrań: mastering, miks, czyszczenie nagrań.
5. Usługi opisane powyżej Usługodawca świadczy odpłatnie.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
2
6. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Serwis funkcjonował jak najsprawniej i
bezawaryjnie, a pliki nagrań były przepisane jak najwierniej. Niemniej jednak,
pliki tekstowe przepisywane ręcznie z nagrań mogą zawierać błędy do około 1% lub
informacje zrozumiałe wyłącznie dla Usługobiorcy ze względu na słabszą jakość
dźwięku, obce wyrazy lub niezrozumiałe wypowiedzi. Z tego względu, Usługodawca
zachęca Usługobiorcę do uprzedniego przesłania listy wyrazów obcych, które
wystąpiły w nagraniu, listy nazwisk i specjalistycznego słownictwa przed
rozpoczęciem zlecenia.
7. W przypadku przepisywania nagrań rozpraw istotne jest przesłanie całego
zarchiwizowanego folderu o nazwie sygnatury rozprawy.
8. Usługobiorca powinien zweryfikować tekst również ze swojej strony. Wątpliwe
odsłuchowo miejsca Usługodawca oznacza znacznikami czasowymi z opisem „ns” „?”
„f”.
9. Poszczególne osoby w nagraniu są przepisywane w odrębnych akapitach. Dla wygody
Usługobiorcy, Usługodawca stosuje znaczniki czasowe, które pomagają w znalezieniu
wypowiedzi osób oraz korekcie opisu i wypowiedzi mówcy. Po stronie Usługobiorcy
pozostaje ostateczna weryfikacja osób wypowiadających się w nagraniu.
10. Usługobiorca, gdy wymaga tego przeznaczenie przetworzonych danych (np.
szczególna dokładność w nagraniach dowodowych) powinien zawsze weryfikować
otrzymane dane wzrokowo i słuchowo i dokonywać ewentualnych korekt. Jeśli
Usługobiorca prześle teksty skorygowane w trybie śledzenia zmian w formacie
Microsoft Word .doc lub .docx, Usługobiorca jeśli nie używa funkcji śledzenia zmian
powinien czytelnie oznaczyć dokonane korekty: usunięte, zmienione, dodane.
Usługodawca ponownie zweryfikuje otrzymane teksty i odeśle zweryfikowany
ostatecznie tekst Usługobiorcy.
11. W przypadku zauważenia błędów w wykonanych i opłaconych plikach Usługodawca
w terminie miesiąca od zgłoszenia bezpłatnie poprawi wskazane pliki.
§ 4 – Wymagania techniczne
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca
12. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do internetu oraz przeglądarka
internetowa, która akceptuje pliki typu cookie.
Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy,
które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.
13. Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana
przeglądarka internetowa.
14. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga
posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania
się do ww. wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
3
§ 5 – Podstawowe obowiązki Usługobiorcy
16. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca
potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
17. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze
bezprawnym.
18. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez
Usługobiorcę w każdym czasie. Regulamin dostępny jest na stronie
www.przepisywanie.pl
§ 6 – Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną
19. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca
rejestruje się w Serwisie.
20. Zlecenie realizacji Usługi przez Usługobiorcę jest możliwe jedynie za pośrednictwem
panelu klienta dostępnego w Serwisie.
21. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.
22. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie
publikowanym w panelu klienta i muszą zostać być zaakceptowane przez
Usługobiorcę.
23. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od
towarów i usług VAT.
24. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania przedpłaty należnej ceny. Jeżeli
Usługobiorca nie skorzysta z tej możliwości, zapłata następuje w przy dostarczeniu
Usługi.
25. Zapłata jest możliwa w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy
wskazany w Serwisie.
26. Usługobiorca wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT
bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
27. Jeżeli Usługobiorca zgłosi żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest
obowiązany podać dane niezbędne do wystawienia faktury przez Usługobiorcę.
28. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
29. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Usługobiorca będący Konsumentem może również odstąpić od umowy
składając jakiekolwiek inne oświadczenie, posługując się własnymi słowami, pod
warunkiem, że jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy skierowane do
Usługodawcy jest jednoznaczne.
30. Usługobiorca może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od
umowy listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy, podany w pkt. 2
niniejszego Regulaminu. Usługobiorca może również przesłać oświadczenie o
odstąpieniu od umowy w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
4
31. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Usługodawca w pełni wykona Usługę, a Usługobiorca wcześniej wyraził zgodę na jej
wykonanie przez panel klienta. Usługobiorca potwierdza, że został poinformowany
przez Usługodawcę o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy w niniejszym
przypadku.
32. W przypadku Usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w przypadku, gdy Usługodawca, przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy przystąpi do wykonania Usługi, a Usługobiorca wcześniej wyraził zgodę na
jej wykonanie poprzez panel klienta. Usługobiorca potwierdza, że został
poinformowany przez Usługodawcę o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy w
niniejszym przypadku.
§ 7 – Tryb postępowania reklamacyjnego
33. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w
jeden z poniższych sposobów:
a. pisemne oświadczenie woli, potwierdzone
własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Przepisywanie.pl ul.
Czerniakowska 159, 00-453 Warszawa;
b. oświadczenie woli w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
34. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię
i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu,
a w przypadku osób prawnych firmę, adres siedziby oraz dane kontaktowe
osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną
reklamacją);
b. opis problemu będącego podstawą złożenia
reklamacji.
35. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i
zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
36. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie
w stanie wolnym od wad. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od
dnia uwzględnienia reklamacji. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie
możliwe, Usługodawca zwróci Usługobiorcy równowartość ceny w terminie 14 dni od
dnia uwzględnienia reklamacji.
§ 8 – Prawa autorskie i polityka prywatności
37. Powstały z plików audio, wideo lub obrazu tekst jest wyłączną własnością
Usługobiorcy. Usługodawca nie ma prawa do publikacji tekstu chyba, że
Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
5
38. Wysyłając dane do Usługodawcy, Usługobiorca potwierdza swoje pełne prawa do
przesłanych danych.
39. Usługobiorca zezwala na tymczasowe przechowywanie danych (audio, wideo, tekst)
przez Usługodawcę oraz ich automatyczne i ręczne przetwarzanie.
40. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez
Usługobiorcę jest Usługodawca. Usługodawca przechowuje dane Usługobiorcy na
serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich przez szyfrowane protokoły
SSL dla zapewnienia pełnej poufności danych.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
6
Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego
zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
48. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie
z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
49. Usługobiorcy przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych w
panelu klienta, prawo uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych;
b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania
przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem
przepisów prawa. W tym celu należy wysłać pismo listem poleconym, na
adres siedziby Usługodawcy;
c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych
osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz
prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać pismo listem poleconym,
na adres siedziby Usługodawcy.
50. Nadsyłane przez Usługobiorcę pliki audio i wideo Usługodawca poddaje procesowi
odszumiania i masteringu. Usługobiorca powinien przechowywać swoje oryginalne
pliki we własnym zakresie. Usługobiorca powinien niezwłocznie po pojawieniu się
przepisanych nagrań zarchiwizować dane otrzymane od Usługodawcy. Pliki
dźwiękowe Usługobiorcy po wykonaniu zlecenia są usuwane ze zbioru danych
Usługodawcy.
51. Usługobiorca otrzymuje dostęp do panelu w Serwisie Usługodawcy przez szyfrowane
połączenie protokołem HTTPS z nazwą użytkownika oraz silnym hasłem.
Usługobiorca może dowolnie zmieniać hasło. Dla utrzymania jego siły, hasło może
być wygenerowane automatycznie przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy.
Usługobiorca jest odpowiedzialny za przechowywanie swojego hasła i nazwy
użytkownika w tajemnicy przed osobami trzecimi.
§ 9 – Postanowienia końcowe
52. Usługodawca niniejszym poucza Usługobiorcę, a Usługobiorca oświadcza, że został
pouczony o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi
świadczonej drogą elektroniczną.
53. Usługodawca niniejszym poucza Usługobiorcę, a Usługobiorca oświadcza, że został
pouczony o tym, iż celem wszelkich danych niebędących składnikiem treści usługi,
wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Usługobiorca jest umożliwienie prawidłowej realizacji Usługi zleconej
przez Usługobiorcę.
54. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych
przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
7
korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę
Usługodawcę lub Usługobiorcę.
55. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z
Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi
przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy
Usługodawcą a Usługobiorcą.
56. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę
formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez
Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi
Usługobiorca.
57. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez
Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
58. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują
przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
innych obowiązujących przepisów prawa.
59. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
8
Załącznik nr 1 – formularz prawa odstąpienia od umowy
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Przepisywanie.pl Sp. z o. o.
ul. Czerniakowska 159
00-453 Warszawa
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej
usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..
Data zawarcia umowy1
/odbioru2
(*)………………………………………..……………….
……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

SkryBot Rozpoznawanie Mowy aktualizacja kod: 18116

Lista zmian z 2018-04-10.

Ulepszono:

   Rozpoznawanie mikrofonów USB.
   Przyśpieszono rozpoznawanie mowy o 50%

Sklep SkryBot rozpoznawanie mowy – linki do różnych wersji

Rozpoznawanie mowy języka polskiego

SkryBot do Mowy dla Każdego
Rozpoznawanie mowy dla Każdego słownictwo ogólne cena 99 zł, (odnowienie 19).
SkryBot Administracja
Rozpoznawanie mowy w administracji cena 499 zł, odnowienie 99 zł.
SkryBot Medycyna Rodzinna
Rozpoznawanie mowy w medycynie cena 499 zł, odnowienie 99 zł.
SkryBot Prawo
Rozpoznawanie mowy dla prawników i sądów, cena 499 zł, odnowienie 99 zł.

Rozpoznawanie mowy języka angielskiego

SkryBot Voice Dictate
Rozpoznawanie mowy z języka angielskiego, cena 99 zł, odnowienie 19.

Testuj rozpoznawanie mowy SkryBot przed zakupem:

Rozpoznawanie mowy języka angielskiego

Rozpoznawanie mowy SkryBot wszystkie wersje testowe demonstracyjne.

Wersja serwerowa, testowa – rozpoznawania mowy SkryBot

Rozpoznawanie mowy w język polskim i angielskim

Rozpoznawanie mowy SkryBot na serwery linux i Windows, wersja demonstracyjna.

Pierwszy polski program który zamienia mowę na tekst w języku Szekspira.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17259

SkryBotDoMowy-2.4.8.17259
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17259

Zmiany:

Po kilku latach badań udostępniamy zupełnie nową odsłonę SkryBota. Całkowicie przebudowane modele rozpoznawania mowy (język polski)  w SkryBocie.

W SkryBocie obecnie stosujemy hybrydowe modele: DNN (Deep Neural Networks) z GMM (Gausian Mixture Models)

Współpracują one ze zmodyfikowanym dekoderem, który poprzednio był dostosowany do modeli HMM i GMM. Dla tego celu stworzyliśmy zupełnie nową metodykę budowy modeli DNN dostosowanych do dekodera.

 

Na podstawie naszych modeli i dekodera SkryBot można tworzyć dowolne serwerowe i desktopowe  rozwiązania rozpoznające mowę w dowolnym środowisku programistycznym. Tutaj publikujemy instrukcję użycia SkryBota w środowisku .NET http://skrybot.pl/produkty/rozpoznawanie-mowy-dla-programistow/

Świadczymy usługi programistyczne związane z rozpoznawaniem mowy dla instytucji, firm małych i dużych w oparciu o rozpoznawanie mowy – związane z rozpoznawaniem piosenek, reklam, zdarzeń, różnych sytuacji, które należy analizować masowo w oparciu o multimedia i są przydatne do analizy lub oceny call center, rozmów sprzedawców, pozycjonowania reklam w mediach itp.

 

Jako jedyni w Polsce udostępniamy nasze rozwiązania na licencji open source na skrybotdomowy.sf.net .

Zapraszamy do współpracy i zakupów SkryBota do swoich celów: http://skrybot.pl/sklep

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17092

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17093
SkryBotDoMowy-2.4.8.17093
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17093
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17093

Lista zmian z 2017-04-03. Naprawiono:

 1. Wstawianie tekstu rozpoznanej mowy do programu Dyktak.
 2. Zaktualizowano instrukcje polskie i angielskie.
 3. Dodano nowe funkcje w „edycji z nagrania” offline: dodano regulację czasu pokazywania tekstu w wierszu (patrz Edycja z nagrania oraz Konfiguracja główna: czas wiersza) oraz usunięto menu kontekstowe.
 4. Dodano nowe wideo z instrukcją obsługi z poziomu przycisku: „Pomoc”.
 5. Naprawiono błąd wstawiania tekstu gdy Dyktak nie był włączony.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy nowe wersje. symbol: 17045

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17045
SkryBotDoMowy-2.4.8.17045
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17045
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17045

Lista zmian z 2017-02-15. Naprawiono:

 1. Zamykanie i ponowne otwieranie okien „prezentacji dźwięku” i „szukania”.
 2. Kontrolę odtwarzania dźwięku w oknach „prezentacja”, „szukanie” i in.
 3. Stylizację wybranego elementu po wyszukaniu w oknie „szukania”.
 4. Pokazywanie wyniku kalibracji mikrofonu.
 5. Losowe występowanie zawieszenia programu w trakcie odtwarzania dźwięku.
 6. Raportowanie o czasie nagrywania w okienkach, zawierających kontrolkę nagrywania dźwięku.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy w dniu 2017-01-27 ogłaszamy nowe wersje. Pierwsze w roku 2017, symbol: 17019
SkryBotAdministracyjny-2.2.8.17019
SkryBotDoMowy-2.4.8.17019
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.17019
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.17019
oraz wersje bezpłatne kod: 17019

Lista zmian z 2017-01-27:

 1. Poprawiono odtwarzanie dźwięku we wszystkich oknach z kontrolką odtwarzania. Również w Szukaj i Prezentacja.
 2. Poprawiono okienko startowe.
 3. Poprawiono regulację czułości mikrofonu.
 4. Poprawiono przyciski opcji w Prezentacji i Rozpoznawaniu plików.
 5. Poprawiono klawisze skrótu w Konfiguracji.
 6. Poprawiono wizualnie serwer dekodera mowy.

SkryBot Rozpoznawanie Mowy ogłaszamy dziś nowe wersje. Ostatnie w roku 2016, symbol: 16363

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.16363
SkryBotDoMowy-2.4.8.16363
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.16363
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.16363
oraz wersje bezpłatne kod: 16344

Lista zmian:

 1. Poprawiono odtwarzanie dźwięku w różnego rodzaju oknach z kontrolką odtwarzania
 2. Wizualizacja nagrania – poprawiono większość błędów związanych z przesuwaniem widoku prezentacji audio z tekstem, dodano wsparcie dla wczytywania plików ALIGN (z wersji Skrybot serwer, w trybie odczytywania)
 3. Wyszukiwanie nagrań – poprawiono większość błędów, dodano wsparcie dla wczytywania plików ALIGN. Podwójne kliknięcie na wynik wyszukiwania odtwarza od momentu znalezienia wyniku.
 4. Poprawianie rozpoznawania – dodano większą odporność na generowanie błędów (np. blokowanie przycisków w trakcie wysyłania lub ściągania danych).

SkryBot Rozpoznawanie Mowy otrzymał dziś nowe wersje, symbol: 16339

SkryBotAdministracyjny-2.2.8.16344
SkryBotDoMowy-2.4.8.16344
SkryBotMedycynaRodzinna-2.3.8.16344
InstalatorSkryBotPrawo-2.5.8.16344
oraz wersje bezpłatne kod: 16344

Lista zmian:

 1. Nowy, znacznie dokładniejszy model PLPL-v6.0
 2. Dodano wyszukiwanie słów kluczowych w nagraniach.
 3. Dodano dokładną wizualizację nagrania z prostą edycją i nakładaniem zdekodowanego tekstu na wizualizację dźwięku.
 4. Ulepszono funkcję Poprawiania rozpoznawania.
 5. Dodano angielską instrukcję obsługi.
 6. Usunięto limit czasowy na czas nagrywania plików w dyktafonie SkryBota.
 7. Dodano możliwość dzielenia plików MP3 na mniejsze.
 8. Poprawiono stabilność dekodowania, odtwarzania oraz zamykania aplikacji.

Wprowadzono nowe modele medycyny rodzinnej w oprogramowaniu SkryBot do rozpoznawania mowy:

SkryBot Medycyna Rodzinna 499 zł, KUPUJĘ. Odnowienie 99 zł

Wersja ze słownikiem do dyktowania:

 • opisów diagnoz,
 • historii choroby,
 • badań z zakresu Medycyny Rodzinnej.

Przedłużenie licencji na kolejny rok 99 zł.

Dodano 2016-10-20

Rozpoznawanie mowy SkryBot w wielu wersjach słownikowych już dostępne!

Ceny programu do rozpoznawania mowy już od 0 zł w wersji bezpłatnej! od 19 zł przedłużenie licencji, a od 99 zł wersje pełne za pierwszy rok użytkowania.

Cena przedłużenia wsparcia dla poprawiania rozpoznawania mowy użytkownika, aktualizacji oraz rozbudowy słownika to koszt zaledwie 20% ceny za pierwszy rok użytkowania licencji! Koszt przedłużenia wsparcia zależnie od wersji wyniesie od 19 zł do 99 zł.

Rozpoznawanie mowy SkryBot w każdej wersji ma swój bezpłatny odpowiednik pozwalający na przetestowanie!
Bezpłatne wersje nie mają jedynie włączonego połączenia z serwerem.

Oprogramowanie jest dostosowane do najnowszych systemów Windows od 8 do 10 i przyszłych. Można je też zainstalować w wersjach serwerowych Windows.

Niezależnie od wersji konsumenckich SkryBot jest dostępny również dla serwerowych rozwiązań na Windows i Linux w specjalistycznej wersji pracującej bez przerwy, zamieniającej pliki dźwiękowe na tekstowe.

Tutaj jest sklep gdzie można kupić wszystkie wersje SkryBota: KLIKNIJ aby kupić rozpoznawanie mowy
Wszystkie bezpłatne wersje rozpoznawania mowy SkryBot są dostępne tutaj : bezpłatne rozpoznawanie mowy.

Przetestuj przed zakupem.

SkryBot rozpoznawanie mowy polskiej w wersji bezpłatnej jest w nowej wersji!

Skrybot doMowy bezpłatny, pakiet językowy ogólny, numer wersji 1.4.2.688, publikacja w dniu 2011-05-16.

Bezpłatny program do rozpoznawania mowy SkryBot jest dostępny w linku:

SkryBot doMowy na sourforge.net

Nowości w wersji bezpłatnej SkryBota 1.4.2.688:

 1. Poprawiono dokładność i przyśpieszono rozpoznawanie mowy.
 2. Dodano rozpoznawanie ciągłe dostępne przyciskiem F9.
 3. Tryb komend – informacja w: Narzędzia / Konfiguracja / Komendy.

Ograniczenia bezpłatnej wersji:

 1. Nie ma rozpoznawania z plików dźwiękowych. (w wersji płatnej jest)
 2. Cyklicznie pojawia się okno informujące o wersji demonstracyjnej dema. (w wersji płatnej nie ma tego okna)
 3. Ograniczenie czasu ciągłego rozpoznawania do 7 minut. Po upływie tego czasu trzeba je włączyć ponownie. (wersja płatna bez tego ograniczenia)
 4. Bezpłatna personalizacja jest możliwa po wykonaniu minimum 60 minut nagrań. Film jak wykonać personalizację: http://youtu.be/ElM50MGcNu4

Zachęcamy również do testowania i używania bezpłatnego SkryBota Komendy. Program ma możliwość:

 1. Sterowania głosem systemem Windows.
 2. Edycji tekstu głosem.
 3. Wpisywania głosem liter, cyfr, znaków i niektórych wyrazów.

Link do ściągania bezpłatnej wersji programu do rozpoznawania mowy: SkryBot Komendy.

Konfiguracja nagrywania/ustawienia mikrofonu w Skrybocie dla prawidłowego rozpoznawania mowy i personalizacji:

Skrócona instrukcja na filmie:
http://www.youtube.com/v/4kXf8qhH_Go?fs

Jak wykonać personalizację rozpoznawania mowy SkryBot:
http://youtu.be/ElM50MGcNu4

www.przepisywanie.pl przepisywanie nagrań, nut, tekstów.
www.SkryBot.pl rozpoznawanie mowy desktop / serwer
www.SkryBot.tv rozpoznawanie mowy online

Bezpłatny program SkryBot Komendy do sterowania systemem Windows z użyciem głosu.

SkryBot Komendy / Sterowanie Głosem, ma następujące funkcjonalności:

 1. Kalibracja mikrofonu w systemie do prawidłowego rozpoznawania mowy.
 2. Uruchamianie wybranych funkcji systemu Windows z użyciem głosu.
 3. Głosowe sterowanie funkcjami edycji tekstu.
 4. Rozpoznawanie krótkich komend głosowych.
 5. Zamiana mowy na tekst – czyli wpisywanie do aktywnych okien innych programów wybranych słów, zdań, znaków alfanumerycznych i symboli.
 6. Przesyłanie rozpoznanych komend z użyciem telnetu.

Więcej szczegółów w „Pomoc” na głównym oknie programu.

Program działa w systemach Windows XP, Vista, 7 – (w wersjach 32 lub 64 bit)

Na zamówienie przygotowujemy dowolne zestawy komend głosowych.

Wersja instalacyjna programu jest dostępna w poniższym linku (94 Mb):

SkryBot Komendy / Sterowanie Głosem download

Wkrótce część funkcji SkryBota Komendy / Sterowanie Głosem zostanie zintegrowana z programem SkryBot doMowy dla Każdego czyli aplikacji, która zamienia mowę polską na tekst z użyciem dużego słownika.

Główne okno programu do sterowania komputerem za pomocą głosu:

Program do sterowania komputerem za pomocą głosu

Program do sterowania komputerem za pomocą głosu

Ilustracja pracy programistów SkryBot.pl nad programem do rozpoznawania mowy ;-).

Kulisy walki z błędami oprogramowania na wesoło ;-).

rysunek skrybot program do rozpoznawania mowy żart rysunkowy

Rozpoznawanie mowy SkryBot aktualizacja

Aktualizacja bezpłatnej wersji programu do rozpoznawania mowy SkryBot doMowy. (Prosimy instalować program po uprzednim rozpakowaniu ściągniętego archiwum.):

Program do rozpoznawania mowy SkryBot doMowy 2010-10-23 – ogólny język polski.

Demonstracyjna wersja medyczna USG programu do rozpoznawania SkryBot działa dopiero po uprzedniej pełnej instalacji wersji z powyższego linka.

SkryBota medycznego USG wystarczy rozpakować na dowolnym dysku, lub pendrive (i kliknąć plik skrybotdomowy.exe) – nie wymaga instalacji, można ściągnąć stąd:

Program do rozpoznawania mowy SkryBot Medyczny USG

Napisali o rozpoznawaniu mowy SkryBot w Chip.pl

link do pełnego artykułu: http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2010/09/technologia-rozpoznawania-mowy/article_view?b_start:int=1&-C=

Fragmenty artykułu:
Jedynym programem, który rozpoznaje naszą ojczystą mowę jest SkryBot doMowy. Program jest dość dokładny, trzeba jednak wyraźnie mówić. Wątpliwości budzi też szybkość jego pracy. W teorii im szybszy jest komputer, tym szybciej powinien konwertować mowę na tekst. W praktyce bywa różnie. Wersja darmowa pozwala na to na czym zależy użytkownikowi najbardziej, a więc konwertowaniu mowy na tekst. Wersja płatna jest dopiero w przygotowaniu, jednak planowane jest m.in. rozbudowanie jej o kolejne języki, większą dokładność
i szybkość działania, konwertowanie na tekst nagranych plików z rozszerzeniem .wav czy ułatwienia w postaci czytania nagranego tekstu dla osób niepełnosprawnych.

SkryBot doMowy open source – nowa wersja: 201000818 rozpoznawanie mowy w Windows XP, Vista, 7.

Aby oprogramowanie dokładnie rozpoznawało mowę wymagana jest personalizacja głosu, która jest bezpłatna, instrukcje jak to zrobić są tutaj:
instrukcje personalizacji i rozpoznawania mowy SkryBot

Co nowego w SkryBot doMowy:

 • przyśpieszenie działania dekodera.
 • minimalizacja głównego okna do zasobnika systemowego
 • wyświetlanie komunikatów stanu SkryBota
 • Zapowiedzi nowości w rozpoznawaniu mowy SkryBot:

 • Wersji płatnej SkryBota doMowy z ułatwioną personalizacją można się spodziewać w listopadzie 2010
 • Wersja serwerowa rozpoznawania mowy przez internet SkryBot S2T i SkryBot.TV z dodawaniem słów i wyrażeń przez użytkowników i automatyczną aktualizacją rozpoznawania mowy już we wrześniu.
 • Dla programistów: zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania wersji interfejsu graficznego dla systemów Linux i Mac OS.

  Stała strona o SkryBocie doMowy: http://skrybot.pl/produkty/rozpoznawanie-mowy-skrybot-domowy

  Forum o rozpoznawaniu mowy i SkryBocie oraz zainteresowanych rozpoznawaniem mowy pod adresem: SkryBot.TV/forum

  Rozpoznawanie mowy SkryBot kompatybilne z Windows 7 i Windows Serwer 2008 R2

  SkryBot doMowy oraz inne wersje oprogramowania do rozpoznawania mowy z rodziny SkryBot są kompatybilne z Windows 7 i Windows Serwer 2008 R2 oraz z innymi wersjami systemów firmy Microsoft.

  SkryBot rozpoznawanie mowy kompatybilny z Windows 7 - logo

  SkryBot rozpoznawanie mowy kompatybilny z Windows 7 - logo

  Skrybot, Humanway, Joobili i MyPolitIQ zwycięzcami warszawskiego Seedcampu.

  Polskie Skrybot.pl i Humanway.pl, węgierski Joobili.com i litewski MyPolitIQ.eu to najlepiej zapowiadające się pomysły na internetowy biznes w Europie Środkowej i Wschodniej. Właśnie zwyciężyły one w konkursie Mini Seedcamp w Warszawie i zostaną zaprezentowane we wrześniu br. w Wielkiej Brytanii w głównej edycji imprezy, w której do wygrania jest 50 tyś euro oraz bezcenne, kwartalne wsparcie specjalistów z całego świata. Prócz tego już teraz mają szansę zainteresować inwestorów i zdobyć niezbędne do rozwoju swoich projektów środki.

  20 zespołów z Polski, Węgier, Litwy i Ukrainy oraz 60 mentorów z całej Europy dyskutowało w środę w siedzibie Agory w Warszawie o projektach internetowych, ich szansach na sukces w dobie kryzysu gospodarczego oraz wybrało najlepsze młode startupy tego regionu Europy. Wśród zwycięzców znalazły się polska aplikacja do zarządzania rekrutacją i program przetwarzający mowę na tekst pisany, węgierski planer wakacji wyszukujący za nas interesujące imprezy kulturalne oraz litewski serwis dla polityków i wyborców.

  Link do pełnego artykułu:
  http://manager.money.pl/strategie/emarketing/artykul/wybrano;najlepsze;mlode;startupy;europy;srodkowej;i;wschodniej,64,0,436032.html
  Więcej informacji było na stronie seedcamp ale jest już nieaktualna: http://www.seedcamp.com/pages/mini_seedcamps09#Warsaw

  Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w beta testach polskiego oprogramowania do rozpoznawania mowy SkryBot.

   Chętnych do udziału w testach oprogramowania do rozpoznawania mowy w wersji SkryBot doMowy, prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu informatora SkryBot na stronie www.rozpoznawaniemowy.pl lub www.przepisywanie.pl

  O szczegółach i zasadach współpracy poinformujemy e-mailem. W skrócie: osoby testujące będą mogły nieodpłatnie używać oprogramowanie użyczane do testów oraz nabywać aktualizacje oprogramowania z dużymi zniżkami.

  SkryBot S2T w wersji 1.9PL opublikowany

  Zaktualizowano rozpoznawanie mowy SkryBot S2T 1.9PL oprogramowanie serwerowe, język polski, 9 października 2009.

  Rozpoznawanie mowy polskiej SkryBot wyniki testowanej trafności z dnia 12 października 2009:

  1. 95% rozpoznawanie słów izolowanych,
  2. 83% rozpoznawanie mowy ciągłej dla indywidualnego mówcy,
  3. 77% rozpoznawania mowy ciągłej dla multimediów.
  Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
  Poufność
  Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.