SkryBot
przewijanie
przewijanie
  1. Wersja regulaminu w pdf język polski: https://skrybot.tv/skrybotDoMowySklep_v2_new2/regulamin.pdf
  2. Wersja tekstowa regulaminu:

Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywanie.pl oraz skrybot.pl

0. Kupując SkryBota zgadzasz się z Regulaminem zakupów i wyrażasz zgodę na rozpoczęcie świadczenia dostarczania treści cyfrowych, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Możliwość odstąpienia od umowy jest wyłączona!

Zawsze możesz sprawdzić wersję demonstracyjną, oraz skonsultować się bezpłatnie w kwestii przydatności licencji do Twoich celów.

1
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 1 – Treść regulaminu
1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej
„Regulaminem” zawiera:
a. oznaczenie Usługodawcy;
b. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
ii. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze
bezprawnym;
d. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną;
e. tryb postępowania reklamacyjnego;
f. inne postanowienia.
§ 2 – Oznaczenie Usługodawcy
2. Przez Usługodawcę rozumie się:
Przepisywanie.pl sp. z o. o. Czerniakowska 159, 00-453 Warszawa;
KRS 0000447694; NIP 7010369503; REGON 146529641;
tel 790-013-206, 22-8647850, e-mail: poczta@przepisywanie.pl lub
przepisywanie@gmail.com.
§ 3 – Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu Internetowego
znajdującego się pod adresem internetowym: www.przepisywanie.pl (zwanego dalej
„Serwisem”), zwane dalej „Usługami”.
4. Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym w
szczególności:
a. przepisywanie z nagrań audio i wideo;
b. przepisywanie nagrań sądowych;
c. przepisywanie rozpraw sądowych;
d. tworzenie napisów filmów;
e. przepisywanie nut ze słuchu;
f. przepisywanie tekstów;
g. odszumianie nagrań do przepisania;
h. oprogramowanie do przepisywania nagrań oraz nagrywania rozmów;
i.nagrywanie spotkań, konferencji, rad, walnych zgromadzeń;
j.konwertowanie, kopiowanie, mastering formatów audio i wideo oraz tekstu;
k. profesjonalna obróbka nagrań: mastering, miks, czyszczenie nagrań.
5. Usługi opisane powyżej Usługodawca świadczy odpłatnie.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
2
6. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby Serwis funkcjonował jak najsprawniej i
bezawaryjnie, a pliki nagrań były przepisane jak najwierniej. Niemniej jednak,
pliki tekstowe przepisywane ręcznie z nagrań mogą zawierać błędy do około 1% lub
informacje zrozumiałe wyłącznie dla Usługobiorcy ze względu na słabszą jakość
dźwięku, obce wyrazy lub niezrozumiałe wypowiedzi. Z tego względu, Usługodawca
zachęca Usługobiorcę do uprzedniego przesłania listy wyrazów obcych, które
wystąpiły w nagraniu, listy nazwisk i specjalistycznego słownictwa przed
rozpoczęciem zlecenia.
7. W przypadku przepisywania nagrań rozpraw istotne jest przesłanie całego
zarchiwizowanego folderu o nazwie sygnatury rozprawy.
8. Usługobiorca powinien zweryfikować tekst również ze swojej strony. Wątpliwe
odsłuchowo miejsca Usługodawca oznacza znacznikami czasowymi z opisem „ns” „?”
„f”.
9. Poszczególne osoby w nagraniu są przepisywane w odrębnych akapitach. Dla wygody
Usługobiorcy, Usługodawca stosuje znaczniki czasowe, które pomagają w znalezieniu
wypowiedzi osób oraz korekcie opisu i wypowiedzi mówcy. Po stronie Usługobiorcy
pozostaje ostateczna weryfikacja osób wypowiadających się w nagraniu.
10. Usługobiorca, gdy wymaga tego przeznaczenie przetworzonych danych (np.
szczególna dokładność w nagraniach dowodowych) powinien zawsze weryfikować
otrzymane dane wzrokowo i słuchowo i dokonywać ewentualnych korekt. Jeśli
Usługobiorca prześle teksty skorygowane w trybie śledzenia zmian w formacie
Microsoft Word .doc lub .docx, Usługobiorca jeśli nie używa funkcji śledzenia zmian
powinien czytelnie oznaczyć dokonane korekty: usunięte, zmienione, dodane.
Usługodawca ponownie zweryfikuje otrzymane teksty i odeśle zweryfikowany
ostatecznie tekst Usługobiorcy.
11. W przypadku zauważenia błędów w wykonanych i opłaconych plikach Usługodawca
w terminie miesiąca od zgłoszenia bezpłatnie poprawi wskazane pliki.
§ 4 – Wymagania techniczne
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca
12. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do internetu oraz przeglądarka
internetowa, która akceptuje pliki typu cookie.
Pliki typu cookie to informacje zapisywane przez Serwis na komputerze Usługobiorcy,
które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tegoż komputera.
13. Do korzystania z Usług wymagana jest poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana
przeglądarka internetowa.
14. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej wymaga
posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
15. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania
się do ww. wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
3
§ 5 – Podstawowe obowiązki Usługobiorcy
16. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Usługobiorca
potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
17. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze
bezprawnym.
18. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez
Usługobiorcę w każdym czasie. Regulamin dostępny jest na stronie
www.przepisywanie.pl
§ 6 – Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną
19. W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca
rejestruje się w Serwisie.
20. Zlecenie realizacji Usługi przez Usługobiorcę jest możliwe jedynie za pośrednictwem
panelu klienta dostępnego w Serwisie.
21. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty za zamówioną Usługę.
22. Cena i inne istotne warunki związane z Usługą są każdorazowo podane w opisie
publikowanym w panelu klienta i muszą zostać być zaakceptowane przez
Usługobiorcę.
23. Podane w Serwisie kwoty są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek od
towarów i usług VAT.
24. Usługobiorca jest zobowiązany do dokonania przedpłaty należnej ceny. Jeżeli
Usługobiorca nie skorzysta z tej możliwości, zapłata następuje w przy dostarczeniu
Usługi.
25. Zapłata jest możliwa w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy
wskazany w Serwisie.
26. Usługobiorca wyraża zgodę i upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT
bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
27. Jeżeli Usługobiorca zgłosi żądanie wystawienia faktury papierowej, to jest
obowiązany podać dane niezbędne do wystawienia faktury przez Usługobiorcę.
28. Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w
terminie 14 dni od jej zawarcia, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
29. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu. Usługobiorca będący Konsumentem może również odstąpić od umowy
składając jakiekolwiek inne oświadczenie, posługując się własnymi słowami, pod
warunkiem, że jego oświadczenie o odstąpieniu od umowy skierowane do
Usługodawcy jest jednoznaczne.
30. Usługobiorca może odstąpić od umowy wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od
umowy listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy, podany w pkt. 2
niniejszego Regulaminu. Usługobiorca może również przesłać oświadczenie o
odstąpieniu od umowy w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
4
31. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy
Usługodawca w pełni wykona Usługę, a Usługobiorca wcześniej wyraził zgodę na jej
wykonanie przez panel klienta. Usługobiorca potwierdza, że został poinformowany
przez Usługodawcę o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy w niniejszym
przypadku.
32. W przypadku Usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w przypadku, gdy Usługodawca, przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy przystąpi do wykonania Usługi, a Usługobiorca wcześniej wyraził zgodę na
jej wykonanie poprzez panel klienta. Usługobiorca potwierdza, że został
poinformowany przez Usługodawcę o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy w
niniejszym przypadku.
§ 7 – Tryb postępowania reklamacyjnego
33. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług na piśmie, w
jeden z poniższych sposobów:
a. pisemne oświadczenie woli, potwierdzone
własnoręcznym podpisem, przesłane na adres Przepisywanie.pl ul.
Czerniakowska 159, 00-453 Warszawa;
b. oświadczenie woli w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
34. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię
i nazwisko- jeśli były podane, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu,
a w przypadku osób prawnych firmę, adres siedziby oraz dane kontaktowe
osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną
reklamacją);
b. opis problemu będącego podstawą złożenia
reklamacji.
35. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i
zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji.
36. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługa zostanie dostarczona bezpłatnie
w stanie wolnym od wad. Ponowne dostarczenie Usługi nastąpi w terminie 7 dni od
dnia uwzględnienia reklamacji. Jeżeli ponowne dostarczenie Usługi nie będzie
możliwe, Usługodawca zwróci Usługobiorcy równowartość ceny w terminie 14 dni od
dnia uwzględnienia reklamacji.
§ 8 – Prawa autorskie i polityka prywatności
37. Powstały z plików audio, wideo lub obrazu tekst jest wyłączną własnością
Usługobiorcy. Usługodawca nie ma prawa do publikacji tekstu chyba, że
Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
5
38. Wysyłając dane do Usługodawcy, Usługobiorca potwierdza swoje pełne prawa do
przesłanych danych.
39. Usługobiorca zezwala na tymczasowe przechowywanie danych (audio, wideo, tekst)
przez Usługodawcę oraz ich automatyczne i ręczne przetwarzanie.
40. Administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez
Usługobiorcę jest Usługodawca. Usługodawca przechowuje dane Usługobiorcy na
serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich przez szyfrowane protokoły
SSL dla zapewnienia pełnej poufności danych.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
6
Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego
zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
48. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w
szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie
z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub
zniszczeniu.
49. Usługobiorcy przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych w
panelu klienta, prawo uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych;
b. żądania czasowego lub stałego wstrzymania
przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem
przepisów prawa. W tym celu należy wysłać pismo listem poleconym, na
adres siedziby Usługodawcy;
c. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych
osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz
prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać pismo listem poleconym,
na adres siedziby Usługodawcy.
50. Nadsyłane przez Usługobiorcę pliki audio i wideo Usługodawca poddaje procesowi
odszumiania i masteringu. Usługobiorca powinien przechowywać swoje oryginalne
pliki we własnym zakresie. Usługobiorca powinien niezwłocznie po pojawieniu się
przepisanych nagrań zarchiwizować dane otrzymane od Usługodawcy. Pliki
dźwiękowe Usługobiorcy po wykonaniu zlecenia są usuwane ze zbioru danych
Usługodawcy.
51. Usługobiorca otrzymuje dostęp do panelu w Serwisie Usługodawcy przez szyfrowane
połączenie protokołem HTTPS z nazwą użytkownika oraz silnym hasłem.
Usługobiorca może dowolnie zmieniać hasło. Dla utrzymania jego siły, hasło może
być wygenerowane automatycznie przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy.
Usługobiorca jest odpowiedzialny za przechowywanie swojego hasła i nazwy
użytkownika w tajemnicy przed osobami trzecimi.
§ 9 – Postanowienia końcowe
52. Usługodawca niniejszym poucza Usługobiorcę, a Usługobiorca oświadcza, że został
pouczony o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi
świadczonej drogą elektroniczną.
53. Usługodawca niniejszym poucza Usługobiorcę, a Usługobiorca oświadcza, że został
pouczony o tym, iż celem wszelkich danych niebędących składnikiem treści usługi,
wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym
posługuje się Usługobiorca jest umożliwienie prawidłowej realizacji Usługi zleconej
przez Usługobiorcę.
54. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych
przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
7
korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę
Usługodawcę lub Usługobiorcę.
55. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z
Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi
przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy
Usługodawcą a Usługobiorcą.
56. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Usługobiorcę
formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez
Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi
Usługobiorca.
57. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez
Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
58. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują
przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
innych obowiązujących przepisów prawa.
59. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Regulamin Przepisywanie.pl dotyczy przepisywaine.pl oraz skrybot.pl
8
Załącznik nr 1 – formularz prawa odstąpienia od umowy
Miejscowość, data
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Przepisywanie.pl Sp. z o. o.
ul. Czerniakowska 159
00-453 Warszawa
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……
umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej
usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..
Data zawarcia umowy1
/odbioru2
(*)………………………………………..……………….
……………………………………
Podpis konsumenta(-ów)

Interesuje Cię rozpoznawanie mowy? Zaprenumeruj informator SkryBot wpisując swój adres mailowy:
Poufność
Adresy mailowe wpisane z użyciem tego formularza będą wykorzystywane wyłącznie do okresowego udzielania informacji na temat rozwoju oprogramowania skryBot - rozpoznawanie i dekodowanie mowy po polsku.