Skrybot transkrypcje nagrań

Promowane transkrypcje

REGULAMIN USŁUGI SKRYBOT.PL

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Użytkowanie

§ 4 Transkrypcje nagrań i tłumaczenia napisów

§ 5 Komunikacja

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Reklamacje

§ 8 Obowiązywanie Umowy o świadczenie usług

§ 9 Odstąpienie od Umowy

(dotyczy tylko Użytkowników będących Użytkownikami uprzywilejowanymi)

§ 10 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od Umowy, z którego Klient będący Użytkownikiem uprzywilejowanym może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adres:

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

Data

(*) Niepotrzebne skreślić


S K R Y B O T

Transkrypcje

Skrybot. 2023, Transkrypcje video z YouTube

Informujemy, że odwiedzając lub korzystając z naszego serwisu, wyrażasz zgodę aby nasz serwis lub serwisy naszych partnerów używały plików cookies do przechowywania informacji w celu dostarczenie lepszych, szybszych i bezpieczniejszych usług oraz w celach marketingowych.